Logo
  • Nieuws
  • 24 december 2013
  • Lianne Bouman

HR-aandachtspunten per 1 januari 2014

Wat de wetgever voor u in 2014 kant-en-klaar op de plank heeft liggen, is nog maar deels bekend. Een aantal belangrijke zaken op het gebied van wet- en regelgeving is echter al gepubliceerd en is ingegaan per 1 januari.

Beeld HR-aandachtspunten per 1 januari 2014

Loonadministratie


• AOW-leeftijd

In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden.


• Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting (jonger dan 65 jaar) is verhoogd met 102 euro. Voor inkomens boven 19.645 euro is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 7.437 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.


• Subsidieregeling praktijkleren

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de (uitgeklede) subsidieregeling praktijkleren.


• Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting is van 1.723 euro in 2013 naar 2.097 euro (+ 374 euro) verhoogd. De arbeidskorting voor inkomens is vanaf 81.000 euro verlaagd van 550 euro naar 367 euro.


• Stamrechtvrijstelling

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling geheel afgeschaft. Voorzover voor deze datum een beroep op de stamrechtvrijstelling rechtsgeldig gedaan is, wordt dit gerespecteerd. Meer over de afschaffing van de stamrecht-bv leest u in de berichten Afkoopregeling stamrecht-bv aangepast en Coulance ontslagdatum stamrecht-bv.


• Werkbonus

De werkbonus vormt per 1 januari 2014 onderdeel van de loonheffingskorting (maatregel uit de Fiscale Verzamelwet 2013).


• Premiekorting jongere werknemer

Werkgevers kunnen een premiekorting toepassen als zij een uitkeringsgerechtigde jongere in dienst nemen. De regeling treedt in werking per 1 juli 2014, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.


• Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Per 1 januari 2014 betalen werkgevers ook een gedifferentieerde premie voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Tot die datum deden zij dat alleen voor werknemers met een vast contract. Deze premiedifferentiatie leidt tot een aantal verschuivingen in de financiering van uitkeringen uit fondsen in 2014. Alle gedifferentieerde premies worden betaald uit de Werkhervattingskas (Whk).

Overige wijzigingen


• Rapport arbeidsdeskundige

Vanaf 1 januari 2014 ontvangen werkgevers het rapport van de arbeidsdeskundige, als een werknemer een WIA- of Ziektewetuitkering aanvraagt. Dit rapport vermeldt wat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn. Doel van deze maatregel is dat werkgevers inzicht krijgen in welke werkzaamheden de werknemer nog in staat is uit te voeren. Het rapport vermeldt niet wat de aard van de ziekte of de oorzaak van de beperkingen is.


• Gecombineerde vergunning werk en arbeid

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning werk en arbeid. Dit voorstel combineert de verblijfs- en de tewerkstellingsvergunning. Hierdoor hoeven werkgevers slechts één vergunning aan te vragen voor arbeidsmigranten, die in Nederland komen wonen en werken. Naar verwachting treedt de wet begin 2014 in werking.


• Kortere TWV

Per 1 januari 2014 is een tewerkstellingsvergunning (TWV) van UWV nog maar één jaar geldig in plaats van drie jaar. Werkgevers moeten daarnaast elk jaar opnieuw aantonen, dat zij binnen Nederland en andere landen in Europa geen geschikte kandidaten hebben kunnen werven. Als een werkgever het werk van de arbeidsmigrant wil verlengen, moet hij een nieuwe vergunning aanvragen.

Tip: Seminar: Wet Modern Migratiebeleid en Wet Arbeid Vreemdelingen

In de pijplijn

• Wet aanpak schijnconstructies

In 2014 komt er een Wet aanpak schijnconstructies. Met deze wet in de hand gaat de overheid de strijd aan met schijnconstructies op de arbeidsmarkt. Via deze constructies krijgen buitenlandse werknemers te weinig betaald en ontstaat er oneerlijke concurrentie.


• Wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet

Het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet ligt bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is onder meer de loonkostensubsidie, een tegemoetkoming in de loonkosten van arbeidsgehandicapte werknemers, verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de Kamer het wetsvoorstel in het voorjaar van 2014 behandelt.


• Hervorming van het ontslagrecht

Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt bij de Tweede Kamer. Per 1 juli 2015 bepaalt de reden van het ontslag voor welke ontslagroute de werkgever moet kiezen.


• Ruimere regels voor zorgverlof

Het kabinet gaat onderzoeken of en hoe de regels voor zorgverlof verruimd kunnen worden.

 

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.