Logo
  • Nieuws
  • 3 december 2013
  • Michelle Hollenberg

Participatiewet naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Met de komst van de Participatiewet per 1-1-2015 komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben.

Diverse partijen (gemeenten, werkgevers, werknemers en het Rijk) hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding afspraken gemaakt over de invulling van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deze banen zijn bestemd voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, zo meldt de Rijksoverheid op haar website. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste in aanmerking voor deze banen.

Eén regeling

Met de komst van de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Momenteel is dat verspreid over drie regelingen:
- de WWB (Wet werk en bijstand);
- de Wsw (Wet sociale werkvoorziening);
- mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

De uitgaven aan bovenstaande regelingen bedraagt nu bijna 11 miljard euro. Zonder maatregelen te nemen zullen de kosten naar 13,5 miljard euro stijgen.

Reguliere banen

Staatssecretaris Klijnsma wil zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen met de Participatiewet. Klijnsma is van mening dat iedereen de kans moet krijgen om te werken, het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk.

De Participatiewet is één van de drie grote decentralisaties die de regering in deze kabinetsperiode tot stand wil brengen. Hiermee krijgen gemeenten de ruimte voor samenhangende hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben, rond begeleiding naar werk en/of andere vormen van maatschappelijke begeleiding. Gemeenten krijgen vanaf 2015 één budget waaruit ze al deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Verantwoordelijkheid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken en een steuntje in de rug nodig hebben om de arbeidsmarkt te betreden. Wajongers waarvan na een beoordeling vaststaat dat zij wel mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt, gaan stapsgewijs over van het UWV naar gemeenten.

Loonkostensubsidie

Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken waarmee een baan beter bereikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen het loon aan de werknemers volgens de geldende arbeidsvoorwaarden. De werkgever ontvangt een loonkostensubsidie van de gemeente voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.

Niet vrijblijvend

Klijnsma laat weten dat de gemaakte afspraken niet vrijblijvend zijn. Er wordt van jaar tot jaar bijgehouden hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er zal een quotom-regeling in werking treden wanneer de banen er niet komen. Om deze voorbereidingen te treffen, komt Klijnsma begin volgend jaar met een wetsvoorstel. In 2016 vindt het eerste beoordelingsmoment plaats op basis van behaalde resultaten in 2015.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.