Logo
  • Nieuws
  • 15 december 2016
  • Bron: Robidus

Premiekorting en premievrijstelling worden vervangen

Op 1 januari 2017 treedt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) in werking. Met deze wet worden de bestaande premiekortingen en premievrijstellingen vervangen door lage-inkomensvoordelen (LIV per 2017) en loonkostenvoordelen (LKV per 2018).

Beeld Premiekorting en premievrijstelling worden vervangen

Lage Inkomensvoordeel (LIV)

De LIV gaat per 2017 in. Deze regeling geldt voor medewerkers die tussen 100% en 125% van het WML verdienen. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 2.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Er moet wel sprake zijn van een substantiële baan (minimaal 1248 uur per jaar).
De LIV hoeft niet aangevraagd te worden. UWV beoordeelt op basis van de loonaangifte welke medewerkers in aanmerking komen. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming uit. De hoogte van LIV is afhankelijk van het aantal verloonde uren en het uurloon van de werknemer. Het is van belang dat het loon en de verloonde uren goed geregistreerd worden in de loonaangifte. In 2018 dient de toekenning van UWV te worden gecontroleerd zodat eventuele correcties tijdig kunnen worden verwerkt in de loonaangifte.

Loonkostenvoordeel (LKV)

De LKV gaat per 2018 in. De bestaande premiekortingen vervallen dan en worden vervangen door LKV’s voor oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. De LKV arbeidsgehandicapte werknemers geldt in tegenstelling tot de huidige premiekorting niet meer voor werknemers met WAO(-verleden). Voor de LKV oudere werknemers kan een medewerker met een WAO(-verleden) wel in aanmerking komen. De tegemoetkoming kan oplopen tot € 6.000 per jaar (voor de doelgroep banenafspraak € 2.000) en wordt berekend op basis van het aantal verloonde uren.
Om de LKV’s te kunnen toepassen is een doelgroepverklaring nodig. Anders dan in de huidige situatie moet de doelgroepverklaring worden aangevraagd binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking. Van belang is daarom zo spoedig mogelijk navraag te doen bij uw werknemer en actie te ondernemen richting UWV dan wel gemeente. De aanvraag voor LKV dient via de loonaangifte te worden gedaan door middel van het aanzetten van de indicatie (‘vinkje’). Bij een onterechte aanvraag of indien er onjuiste gegevens zijn opgenomen in de loonaangifte die voor deze regeling van belang zijn, kan de Belastingdienst een boete opleggen van maximaal € 1.319 per verzoek per jaar. Voor werknemers waar premiekorting ouderen of arbeidsgehandicapten voor wordt toegepast, geldt dat deze worden omgezet in een LKV voor de resterende periode. De toepassing van premiekorting moet blijken uit de loonaangifte van het laatste tijdvak 2017. Het is dus al in 2017 van belang de premiekortingen juist en volledig in de loonaangifte te verwerken.

Samenloop LIV & LKV

In 2017 kan er naast de LIV nog gebruik gemaakt worden van de huidige premiekortingen. Zodra de LKV in 2018 in werking treedt, is samenloop uitgesloten. Er kan wel voor meerdere tegemoetkomingen een aanvraag worden gedaan, echter wordt alleen de tegemoetkoming met het hoogste bedrag uitbetaald.
Indien het recht op LKV afloopt, maar de medewerker nog aan de eisen voor LIV voldoet, kan aansluitend gebruik worden gemaakt van LIV.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips