Logo
  • Nieuws
  • 26 juli 2012
  • Monique van de Graaf

Ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan moet hij zich direct bij zijn werkgever ziek melden. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk, waarbij de regeling over ziekmelding kan voorschrijven dat de medewerker een verklaring overlegt van een buitenlandse arts. Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd. Mits afgesproken in een overeenkomst.

Beeld Ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Bij schriftelijke arbeidsovereenkomst of bij cao kan overeengekomen worden dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit mag echter niet onbeperkt. De werknemer behoudt namelijk altijd ten minste recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen, dus een fulltimer heeft altijd recht op ten minste twintig vakantiedagen. Als de werknemer volgens de (collectieve) arbeidsovereenkomst recht heeft op 25 vakantiedagen, kan worden overeengekomen dat er maximaal vijf dagen bij ziekte als vakantiedagen worden aangemerkt.

 

Bovendien mogen dagen die de werknemer heeft opgespaard uit voorgaande jaren, niet worden ingeleverd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat werknemers die veel vakantiedagen hebben opgespaard, méér dagen bij ziekte zouden moeten inleveren dan collega's die elk jaar al hun dagen opnemen.

Voorbeeld

Werkgever A heeft met werknemer B, een fulltime werknemer, de schriftelijke afspraak dat voor elke ziekmelding één dag op het tegoed aan vakantiedagen wordt afgeboekt. B heeft in 2011 recht op 25 vakantiedagen. B heeft nog 6 vakantiedagen staan uit 2010. Als B ziek wordt, mogen slechts vijf dagen op zijn vakantietegoed in mindering worden gebracht, namelijk de vijf bovenminimale dagen uit 2011. De resterende dagen uit 2010 blijven gewoon staan.

Ziek worden tijdens vakantie

Als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, gelden deze ziektedagen niet als vakantiedagen. De werknemer moet zich dan natuurlijk wel tijdig ziek melden. Hij heeft dan recht op vervangende vakantiedagen voor de ziektedagen.

Let op:

Ziektedagen mogen wel worden aangemerkt als vakantiedagen als de werknemer daarmee (schriftelijk) instemt, maar dat geldt alleen voor dagen boven het wettelijke minimumaantal.

Ziekmelding tijdens buitenlandse vakantie

Een werknemer kan in het buitenland ziek worden. Dat levert voor de werkgever vaak een probleem op. Hoe moet hij de werknemer controleren? Betreft het een werknemer met recht op een ZW-uitkering van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), dan moeten – naast de regels van de werkgever zelf – de regels van UWV worden gevolgd. Het maakt voor de gang van zaken geen verschil of de werknemer zich wegens vakantie of wegens werkzaamheden in het buitenland bevindt. Ook voor werknemers die buiten Nederland wonen, zoals grensarbeiders, gelden deze zelfde regels.  

Werknemers met recht op loondoorbetaling

Vanzelfsprekend moet een werknemer die ziek wordt in het buitenland, zich zo snel mogelijk ziek melden bij de werkgever. Hoe de gang van zaken verder is, hangt vooral af van de afspraken die de werkgever hierover maakt met de arbodienst/bedrijfsarts. Het is in elk geval verstandig de werknemer te verplichten zich in het buitenland direct onder medische behandeling te stellen en de behandelende arts om een verklaring van zijn ziekte te vragen.

Medische verklaringen

Medische verklaringen kunnen soms eenvoudig voor een paar euro worden gekocht. Eventueel kan de werknemer ook naar Nederland worden geroepen voor een medische controle. Dit laatste moet uiteraard wel met de nodige zorgvuldigheid gebeuren. Als de werknemer aangeeft dat hij wegens ziekte niet kan reizen, moet hij daarvan een verklaring van zijn behandelende arts overleggen. Deze verklaring moet de werknemer dan zo snel mogelijk naar de bedrijfsarts/arbodienst zenden. Doet hij dat niet, dan kan hij alsnog worden teruggeroepen naar Nederland. Komt hij niet, dan kan de loonbetaling worden opgeschort, omdat hij niet aan de schriftelijke controlevoorschriften voldoet. Zorg er in elk geval voor dat de werknemers op de hoogte zijn van de gang van zaken bij ziek worden in het buitenland en dat ze de afspraken die u als werkgever met de arbodienst/bedrijfsarts maakt, ook kennen.  

Ziektewet-uitkering

Ook als de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering, moet hij zich bij ziekte direct ziek melden bij de werkgever conform de gebruikelijke afspraken. UWV verzorgt de controle. Vanzelfsprekend moet de ziekmelding van de werknemer dan zo spoedig mogelijk aan UWV worden doorgegeven, met vermelding van het volledige verblijfadres. De werknemer kan dit ook zelf doen; vanuit het buitenland is UWV telefonisch te bereiken via nummer +31 113 75 03 50. De procedure die verder moet worden gevolgd, is afhankelijk van de vraag waar de werknemer zich bevindt. Als hij verblijft in een land uit de volgende lijst, moet hij zich binnen drie dagen melden bij de aangegeven instelling in dat land. Een arts van die instelling zal een verklaring opstellen over de ziekte. Die verklaring stuurt de arts naar UWV of naar de arbodienst/bedrijfsarts van de werkgever. Vaak zal de werknemer bij het buitenlandse instituut worden gevraagd om een verklaring van de arts die hem behandeld heeft. Het is dus sterk aan te raden dat de werknemer bij ziekte direct een arts raadpleegt.

Medische controle bij ziekte in buitenland

Als de werknemer in een EU/EER-lidstaat verblijft, mag hij niet voor een medische controle naar Nederland worden geroepen.

Werknemer bevindt zich buiten EU/EER

Als de werknemer zich in een ander land bevindt dan de hiervoor genoemde landen, kan UWV voor de controle op de arbeidsongeschiktheid niet de hulp inroepen van een buitenlands orgaan. De werknemer moet dan in elk geval zo snel mogelijk een verklaring van een behandelende arts vragen en die naar UWV sturen. UWV kan de werknemer voor controle naar Nederland oproepen. Als de werknemer te ziek is om te reizen, moet hij daarover een doktersverklaring aan UWV sturen.

Particuliere verzekeringen

Als u een verzekering hebt afgesloten voor de loondoorbetaling bij ziekte, is het goed de polisvoorwaarden te controleren. Sommige verzekeringsmaatschappijen stellen bepaalde eisen als een werknemer in het buitenland ziek wordt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.