Logo
  • Blog
  • 8 augustus 2023

Veelgestelde vragen over zieke werknemers en vakantie

Mag een (langdurig) zieke werknemer gewoon op vakantie? En wat gebeurt er als een werknemer zich ziekmeldt vanaf het vakantieadres? Onderstaand de meest gestelde vragen over vakantie en ziekte kort toegelicht.

Werknemer is al ziek vóór de vakantie

Kan en mag een (langdurig) zieke werknemer op vakantie?

Ook zieke werknemers hebben recht op vakantie; vaak hebben zij hier juist belang bij. Een vakantie van een zieke werknemer kan alléén worden geweigerd als dit de re-integratie en/of het herstel van de werknemer belemmert, of als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft om de vakantie te weigeren.

Twijfelt u of de vakantie de re-integratie belemmert, kunt u de bedrijfsarts inschakelen om te onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen de vakantieplannen van de werknemer. Zijn deze er niet, dan mag de zieke werknemer gewoon op vakantie en is er geen medische reden om de vakantieaanvraag te weigeren. Alleen een zwaarwegend bedrijfsbelang kan dan nog aan vakantie in de weg staan.

Kunnen vakantiedagen van het vakantietegoed van een zieke werknemer worden afgeschreven?

U kunt als werkgever niet zomaar vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Als een zieke werknemer op vakantie gaat, moet hij de werkgever (schriftelijk) toestemming geven om de ziektedagen als vakantiedagen aan te merken. Deze toestemming kan ook worden verleend door een bepaling in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Zonder toestemming kunnen de ziektedagen niet van het vakantietegoed worden afgeschreven. Het is niet relevant of de toestemming voor of na de vakantie wordt verleend.

Bij het verlenen van bovenstaande toestemming is ook van belang of de werknemer volgens de bedrijfsarts kan re-integreren. De werkgever moet altijd toestemming vragen aan de werknemer om vakantiedagen te verrekenen, maar ten aanzien van zieke werknemers met re-integratieverplichtingen geldt dat voor het verlenen van toestemming een zekere verantwoordelijkheid bij de werknemer wordt neergelegd. Als de zieke werknemer in staat is geweest vakantie op te nemen, kan op grond van de redelijkheid en billijkheid toch worden verwacht dat hij toestemming geeft om de vakantiedagen van het vakantietegoed af te trekken. Dit ligt anders voor werknemers die zijn vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. In de meeste gevallen zal zo’n werknemer niet in staat zijn een normale vakantie te hebben. In de praktijk geven deze werknemers daarom niet vaak toestemming voor het afschrijven van de vakantiedagen.

Wanneer verjaren/vervallen de vakantiedagen van de zieke werknemer?

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas 5 jaar na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Voor wettelijke vakantiedagen geldt een andere regel; deze vakantiedagen moeten normaal gesproken  worden opgenomen binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Met andere woorden, wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2022, moeten vóór 1 juli 2023 worden opgenomen, anders vervallen ze.

Deze vervaltermijn ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen geldt niet voor zieke werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn tijdig vakantie op te nemen. In de regel geldt dat werknemers die niet in staat zijn te re-integreren, ook niet in staat zijn vakantie op te nemen. In dat geval geldt de verjaringstermijn van 5 jaar ook voor de wettelijke vakantiedagen.

Werknemer wordt ziek op vakantie

Wat moet een werknemer doen die ziek wordt tijdens vakantie?
Het belangrijkste is dat de werknemer zich houdt aan het verzuimprotocol en zich op tijd ziekmeldt vanaf het vakantieadres. Ook moet de werknemer een adres en telefoonnummer doorgeven waarop de werkgever (en indien nodig de bedrijfsarts) hem kan bereiken. Wordt de werknemer tijdens de vakantie weer beter, dient hij dit ook te melden bij de werkgever.

Twijfelt u aan het verhaal van uw werknemer? Verzoek uw werknemer dan om op vakantie een arts te bezoeken die kan verklaren dat hij inderdaad ziek is. Zo’n verklaring kan dienen als bewijs, maar is ook handig om achteraf misverstanden of zelfs conflicten te voorkomen.

Wat gebeurt er met de vakantiedagen van de zieke werknemer?
Hoewel de zieke werknemer op vakantie is, mag je als werkgever in beginsel geen vakantiedagen inhouden over de dagen dat de werknemer ziek is. De vakantiedagen worden dan ‘omgezet’ in ziektedagen. Dit zorgt ervoor dat de werknemer op een later moment alsnog vakantie kan opnemen.

Ziektedagen kunnen alléén worden aangemerkt als vakantiedagen als hierover afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of CAO) of als de werknemer hiermee instemt. Bovendien mag het hierbij enkel gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijke vakantiesaldo kan niet door ziekte worden aangetast.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.