Logo
  • Opinie
  • 25 mei 2022

Oneens met oordeel bedrijfsarts. So what to do?

Op grond van artikel 7:629 BW heeft werknemer recht op loon tijdens ziekte. Als de bedrijfsarts werknemer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt acht en werknemer is het hier niet mee eens kan werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Op grond van artikel 7:629a lid 1 BW wijst de rechter een vordering tot betaling van loon tijdens ziekte zoals bedoeld in artikel 7:629 BW af als bij de eis geen deskundigenoordeel is gevoegd waaruit volgt dat werknemer verhinderd was om de bedongen of andere passende arbeid te verrichten respectievelijk diens nakoming van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 7:660a BW.

In een recent gepubliceerde uitspraak was van zo'n situatie sprake, maar had werknemer geen deskundigenoordeel in het geding gebracht. Hof 's-Hertogenbosch oordeelde dat werknemer in beginsel, op straffe van niet-ontvankelijkverklaring in haar vorderingen, een dergelijke verklaring bij het indienen van haar loonvordering tegen werkgever bij de kantonrechter had moeten overleggen. Zij had dat echter dus niet gedaan. In hoger beroep kon zij dat verzuim niet herstellen en dat heeft zij ook niet gedaan. Het Hof oordeelde dat de kantonrechter werknemer dan ook terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar vorderingen.

Als werknemer het niet eens is met een oordeel van de bedrijfsarts kan hij dus een deskundigenoordeel (DO) aanvragen bij UWV of een second opinion (SO) bij een andere bedrijfsarts.

Nog even op een rij.

Waar geregeld?

DO: art. 7:629a BW, 76a lid 1 ZW en art. 32 Wet SUWI
SO: art. 14 lid 2 onder g. Arbowet en art. 2.14d Arbobesluit

Waarover?

DO: geschiktheid om te werken, passende arbeid, wederzijdse re-integratie inspanningen
SO: alleen over arbeidsgeneeskundige vragen / vragen over gezondheidsproblemen in relatie tot het werk, dus niet over een arbeidsdeskundige rapportage

Kosten?

DO: € 100 voor werknemer / € 400 voor werkgever
SO: altijd volledig voor rekening werkgever

Door wie?

DO: arbeidsdeskundige en/of verzekeringsarts UWV
SO: andere bedrijfsarts niet werkzaam bij arbodienst/bedrijf die eerste advies heeft gegeven

Gebruik?

DO: regelmatig
SO: van het aanvragen van een SO wordt relatief weinig gebruik gemaakt terwijl hiervan zeker een preventieve werking kan uitgaan wanneer de werknemer alleen al aankondigt een SO te willen aanvragen omdat dit voor de bedrijfsarts aanleiding kan zijn nog eens opnieuw naar zijn advies te kijken.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.