Logo
  • Blog
  • 2 augustus 2022

Heeft langdurig zieke werknemer tijdens vakantie recht op volledig loon?

Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens zijn of haar vakantie. Dit geldt ook voor zieke/arbeidsongeschikte werknemers. Maar wat is de waarde van zo’n vakantiedag voor een zieke werknemer? Eind 2021 gaf het Europese Hof van Justitie in een uitspraak antwoord op deze vraag. In deze bijdrage lichten we aan de hand van deze uitspraak toe wat de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte is.

Op grond van de wet behoudt een werknemer tijdens zijn vakantie het normale loon. Maar wat wordt bedoeld met het 'normale' loon? Loon kan immers uit verschillende looncomponenten bestaan, zoals bijvoorbeeld een overwerkvergoeding, reiskostenvergoeding en/of dertiende maand. Het Europese Hof van Justitie heeft in een eerder arrest bepaald dat wanneer het loon van een werknemer uit meerdere looncomponenten bestaat, er per component moet worden beoordeeld of het tot het normale loon behoort. Volgens het Hof heeft een werknemer tijdens zijn vakantie, naast het normale basisloon, tevens recht op doorbetaling van alle looncomponenten die samenhangen met de uitvoering van zijn taken. Hierbij kan worden gedacht aan een uitbetaling van overwerk of een ploegentoeslag.

Ook een zieke werknemer heeft recht op behoud van het normale loon tijdens vakantie. Maar, onduidelijk was wat wordt gezien als het normale loon van een zieke werknemer, die op vakantie gaat in een periode waarin hij niet meer zijn volledige loon ontvangt. Immers, een werknemer heeft gedurende ziekte in beginsel slechts recht op 70% van zijn loon. Deze vraag stond centraal bij de zaak die eind vorig jaar terecht is gekomen bij het Europese Hof van Justitie.

Loon doorbetalen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De kwestie ging over een ambtenaar die in dienst was bij de Belastingdienst. De ambtenaar was sinds 24 november 2015 langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en volgde een re-integratietraject. Volgens het toentertijd geldende Algemeen Rijksambtenarenreglement had de ambtenaar gedurende zijn eerste ziektejaar recht op 100% van zijn loon. In het tweede ziektejaar werd dit verminderd naar een recht op doorbetaling van 70% van zijn loon over de uren waarvoor de ambtenaar arbeidsongeschikt was. Voor de uren die hij inmiddels weer werkte, ontving hij wel 100% van zijn loon.

Toen de ambtenaar in 2017 vakantie opnam, ontving hij in diezelfde samenstelling loon gedurende zijn vakantie. De ambtenaar was echter van mening dat hij gedurende zijn vakantie recht op had de volle 100% van zijn loon.

Rechtbank Overijssel

Partijen komen gezamenlijk niet tot een akkoord, waardoor de zaak uiteindelijk bij de rechtbank Overijssel terecht is gekomen. In mei 2020 heeft de rechtbank besloten drie prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie, die kunnen worden samengevat in de volgende vraag: dient tijdens de vakantie van een zieke werknemer uitgegaan te worden van het eerder besproken “normale” loon van de werknemer, of van een lager loon wat tijdens ziekte wordt uitbetaald?

Europese Hof van Justitie: zieke werknemer heeft recht op volledige doorbetaling van loon tijdens vakantie

Het Hof stelt dat werknemers die wegens ziekte niet kunnen werken voor het recht op vakantie worden gelijkgesteld met werknemers die wel kunnen werken. De gedachte hierachter is dat ziekte in beginsel onvoorzienbaar is en losstaat van de wil van de werknemer. Over de uren waarover de werknemer recht heeft op loon (dat wil zeggen ook uren waarvoor werknemer arbeidsongeschikt is verklaard), bouwt de werknemer dus vakantierechten op.

Bovendien stelt het Hof dat werknemers wellicht worden ontmoedigd vakantie op te nemen wanneer zij hiervoor een lager loon ontvangen. Met die opvatting in het achterhoofd oordeelt het Hof dat het recht op vakantie met behoud van loon moet worden bepaald aan de hand van tijdvakken waarin daadwerkelijk is gewerkt, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met verminderingen van het loon als gevolg van ziekte.

Kortom, een werkgever dient een zieke werknemer gedurende zijn vakantie het volledige loon (100%) door te betalen, waardoor de werknemer tijdens zijn vakantie hetzelfde loon ontvangt als hij zou hebben ontvangen wanneer hij niet ziek zou zijn geweest.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.