Logo
  • Nieuws
  • 19 september 2018
  • Bron: Rijksoverheid

Miljoenennota 2019: belangrijkste punten voor HR

Het kabinet Rutte III zet in op hervorming van de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de Miljoenennota 2019. Nog dit najaar stuurt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen een vaste baan te geven.

Beeld Miljoenennota 2019: belangrijkste punten voor HR

Wat kunnen we van de Wab verwachten?

  • Met het wetsvoorstel versterkt het kabinet de rechtspositie van oproepkrachten en payrollwerknemers. Het past de ketenbepaling aan, om daarmee flexibele contracten beter te laten aansluiten bij de aard van de werkzaamheden.
  • Ook maakt het kabinet het aantrekkelijker om een vast contract aan te gaan, onder meer door toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag, een verruimde proeftijd, meer balans in de opbouw van de transitievergoeding, en een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype.
  • Verder nemen de financiële voordelen van zelfstandigheid gedeeltelijk af, doordat de aftrekmogelijkheden (tegen het lage tarief) geleidelijk generiek worden beperkt. 
  • Voor veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers is de huidige regelgeving onduidelijk of onnodig ingewikkeld. Voor hen is het cruciaal dat er duidelijkheid is over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Tegelijkertijd wil het kabinet schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Daarom komt het kabinet met maatregelen die duidelijkheid geven over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking om ervoor te zorgen dat werkenden om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap.
  • Om aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelfstandigen vaker bescherming te bieden, is in de toekomst in bepaalde gevallen verplicht sprake van een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd wordt aan de bovenkant van de arbeidsmarkt meer zekerheid gegeven aan zelfstandige ondernemers die werken tegen een hoog uurtarief.
  • Daarnaast is het belangrijk dat zzp’ers zich kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en daar een bewuste keuze over maken. Het kabinet is daarom met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

Arbeidsmarkt van de toekomst

Het kabinet stelt een onafhankelijke commissie in die zal onderzoeken of ons huidige stelsel nog aansluit op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. De arbeidsmarkt en de manier waarop mensen werken, veranderen snel. Het kabinet wil daarom fundamenteler bezien of op de lange termijn de verschillende stelsels van het arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een veranderende economie en arbeidsmarkt.

Geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (wieg) ligt klaar voor parlementaire behandeling. Nu krijgen partners na de geboorte twee dagen verlof. Dat geboorteverlof wordt vanaf januari 2019 een hele week volledig doorbetaald. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamzorg weer weg is. Ook regelt de nieuwe wet dat partners vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd, van vier naar zes weken. Dit gaat 1 januari 2019 in.

Arbeidsbeperking en inburgering

Om mensen met een arbeidsbeperking meer kans op werk te geven is het kabinet een breed offensief gestart. Over de hele linie worden regels vereenvoudigd zodat werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking elkaar makkelijker vinden en het voor beide partijen aantrekkelijker wordt samen te werken. Het uitwerken van loondispensatie in de Participatiewet is stopgezet omdat het doel hiermee niet bereikt wordt, namelijk regels vereenvoudigen om de kans op werk te vergroten.

Werk krijgt ook een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. Het inburgeringsstelsel gaat drastisch op de schop. Doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Het leenstelsel waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen, wordt afgeschaft.

Pensioenen?

In het Regeerakkoord is, in lijn met eerdere SER-rapporten, een ambitieus pakket aan maatregelen opgenomen om het pensioenstelsel te vernieuwen. De herverdeling via de zogenoemde doorsnee-systematiek verdwijnt, zodat iedereen op elk moment de pensioenopbouw krijgt die past bij de premie die voor hem of haar is ingelegd. Daarmee wordt het aantrekkelijker voor zzp’ers om mee te doen en gemakkelijker om keuzemogelijkheden te introduceren. Zo onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om mensen bij pensionering een deel van hun pensioenvermogen als bedrag ineens op te laten nemen.

Het kabinet heeft de SER gevraagd om advies uit te brengen over het pensioenstelsel. Sociale partners hebben hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid, gezien het arbeidsvoorwaardelijke karakter van het aanvullend pensioen. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop dat op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden.

LEES OOK: Bijtellingspercentage zakelijke fiets naar 7 procent

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.