Logo
  • Blog
  • 8 maart 2022

EU scherpt richtlijnen ter voorkoming van de Gender Pay Gap aan

In navolging van diverse landen die wetgeving hebben ingevoerd om eerlijke beloning voor mannen en vrouwen na te streven, stelt nu ook de EU maatregelen voor om gelijke beloning voor vergelijkbare werkzaamheden te waarborgen.

Niet dat daar nog geen EU-richtlijnen voor bestonden. Er is een richtlijn uit 2006, maar die heeft alleen niet geresulteerd in een substantiële reductie van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Aan de lidstaten moeten volgens het EU-voorstel daarom nu striktere regels worden meegegeven om hun wetgeving op in te richten. Zo ligt in veel gevallen de bewijslast nu nog bij werknemers, terwijl structureel ongelijke loonbetaling voor hen moeilijk te bewijzen is. Onderdeel van de richtlijn is dan ook dat de bewijslast bij werkgevers komt te liggen.

Ook in de Nederlandse wet staat sinds de jaren '80 dat gelijke loonbetaling verplicht is. Maar ook hier is de loonkloof nog niet verdwenen. Is het voor Nederland nodig dat de EU deze richtlijn afgeeft? Ja, want ook in Nederland bestaat dus nog altijd een onverklaard loonverschil.

Gelukkig komen ook vanuit het Nederlands parlement initiatieven, zoals het wetsvoorstel van de PvdA van begin 2021. Deze wetgeving is grotendeels in lijn met de EU-richtlijn. Van verschillende kanten wordt dus verbetering op het gebied van gelijke beloning voor mannen en vrouwen gestimuleerd.

Wat houden de genoemde richtlijnen – die uiteindelijk tot wetgeving worden omgezet – voor organisaties in?

Er komt een verplichting tot transparantie, een recht op informatie over beloningen voor de werknemer met daarin het gemiddelde loonniveau naar geslacht, en voor organisaties met meer dan 250 medewerkers wordt een rapportage en beloningsevaluatie verplicht.

De EU-richtlijn verplicht op zijn vroegst in 2024 wetgeving van iedere lidstaat, maar vooruitlopend daarop kan het al een goed idee zijn te onderzoeken hoe uw organisatie ervoor staat. Het treffen van interventies voor gelijk beloningsbeleid kan namelijk de nodige tijd vergen. Zeker in combinatie met goede interne en externe communicatie daarover.

Zo’n beloningsevaluatie; hoe doe je dat dan?

Omdat veel variabelen (werkervaring, deeltijdwerk…) een rol spelen in het bepalen van het salaris, is het niet in één oogopslag te zien of er gelijke beloond wordt voor gelijke werkzaamheden. Hoe toon je dan aan dat geslacht géén rol speelt bij de beloning? Met kwantitatief loonkloofonderzoek kan de relatie tussen beloning en geslacht voor vergelijkbare werkzaamheden objectief worden gemeten.

Erasmus Q-Intelligence is expert op het gebied van kwantitatief loonkloofonderzoek. Als objectieve partij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen we een beloningsevaluatie voor uw organisatie uitvoeren. Bovendien is aan dit onderzoek – vooruitlopend op genoemde EU-richtlijnen – ook certificering verbonden. Door nu al een beloningsevaluatie uit te laten voeren, toont u als organisatie aan gelijkheid, diversiteit en inclusie hoog op de agenda te hebben staan en bent u optimaal voorbereid op de komende regelgeving.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.