Logo
  • Blog
  • 30 maart 2020

Aandachtspunten fiscale gevolgen coronacrisis

Wat moet ik doen wanneer drie maanden uitstel van betaling niet voldoende is? Welke gevolgen van de Coronacrisis kunnen zich voordoen in verband met de keten- en inlenersaansprakelijkheid? Kan ik Arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan mijn thuiswerkende werknemer? Enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de fiscale gevolgen van de Coronacrisis.

Wat als ik door de Coronacrisis niet op tijd kan voldoen aan mijn betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst kan voldoen?

De Belastingdienst geeft aan ondernemers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de Coronacrisis de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. In de brief waarin u vraagt om uitstel van betaling geeft u aan dat u door de uitbraak van Corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat het verzoek is ontvangen worden de invorderingsmaatregelen onmiddellijk stilgezet. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats en u hoeft niet meteen de vereiste 'verklaring van een derde-deskundige' mee te sturen.

U kunt de brief, nadat u een aanslag hebt ontvangen, c.q. aangifte heeft gedaan, zenden naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Wat moet ik doen wanneer drie maanden uitstel van betaling niet voldoende is?

Indien bijzonder uitstel van betaling voor drie maanden onvoldoende is, kunt u voor een langere periode om uitstel vragen. De Belastingdienst vraagt daarvoor wel om aanvullende informatie (eventuele verklaring van een derde-deskundige). Om welke informatie het precies gaat, maakt de Belastingdienst later op de website nader bekend.

Wat moet ik met de boete voor het niet op tijd betalen van de belasting doen?

De boete wegens het niet op tijd betalen van de aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, c.q. aangifte omzet- of loonbelasting hoeft u niet te betalen, wanneer u heeft verzocht om bijzonder uitstel van betaling.

Moet ik belastingrente en invorderingsrente betalen als ik niet op tijd betaal?

U moet invorderingsrente betalen wanneer u een aanslag niet op tijd betaald en u moet belastingrente betalen wanneer u bijvoorbeeld niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Voor alle belastingen (dus niet alleen voor de belasting waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gevraagd) is de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Voor de belastingrente geldt dat deze met ingang van 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd wordt naar 0,01%, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting wordt de belastingrente per 1 juli 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis voor de bestuurdersaansprakelijkheid?

Indien uw onderneming (in de vorm van een rechtspersoon) in betalingsproblemen verkeert moet u erop attent zijn tijdig, dat wil zeggen binnen 14 dagen nadat de betalingsonmacht van de belastingschuld is ontstaan, schriftelijk meldt bij de Belastingdienst. Als het gaat om de pensioenverplichtingen, dan meldt u dat bij de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds. Het niet tijdig melden van de betalingsonmacht heeft tot gevolg dat er sprake is van een wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder(s) is (zijn) hierdoor persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven schulden van de rechtspersoon.

Welke gevolgen van de Coronacrisis kunnen zich voordoen in verband met de keten- en inlenersaansprakelijkheid?

Een inlener van werknemers of de onderaannemer maakt vaak gebruik van een g-rekening (geblokkeerde) rekening van de uitlener of (hoofd)aannemer, zodat de uitlener of (hoofd)aannemer daarvan de loonheffingen en omzetbelasting bij inlening en de loonheffingen bij aanneming aan de Belastingdienst kan voldoen en de aansprakelijkheid voor onbetaald gebleven belastingen te beperken. Indien er door de Coronacrisis sprake is van liquiditeitsproblemen bij de inlener of de onderaannemer, zal de uitlener of de hoofdaannemer niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen ten aanzien van de belasting. In de maatregelen die getroffen zijn in verband met de Coronacrisis is over een eventuele (tijdelijke) deblokkering van de g-rekening om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen niets opgenomen.                                                                                                                                                                    

Kan ik Arbovoorzieningen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan mijn thuiswerkende werknemer?

Ja, Arbovoorzieningen zijn, mits aangewezen als werkkosten en gebruikelijk, gericht vrijgesteld (nemen geen ruimte in van de werkkostenregeling) onder de volgende voorwaarden:
- zij hangen samen met uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
- de werknemer gebruikt de voorzieningen (gedeeltelijk) in de werkruimte
- de werknemer betaalt geen eigen bijdrage voor de voorzieningen
- de inrichting van de werkruimte thuis voldoet aan de volgende eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit:
• De werkruimte van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de werknemer zo veel mogelijk zittend en op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werknemer heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking.
• In de werkruimte zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.
Kan ik niet-Arbovoorzieningen aan mijn werknemer die thuis werkt ter beschikking stellen als gerichte vrijstelling of nihilwaardering?
Dat is in beginsel alleen mogelijk wanneer de werkruimte thuis als een ‘werkplek’ in de zin van de loonheffingen kwalificeert. Dit is het geval indien de werkruimte voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
- de ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair; en
- u hebt met uw werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst, waardoor alleen u over de ruimte beschikt; en
- uw werknemer werkt in die ruimte.
Bij niet-arbovoorzieningen moet u denken aan de verstrekking van koffie, thee of soep of andere consumpties (die geen deel uitmaken van een maaltijd), of een vergoeding voor energiekosten en dergelijke.
Gaat het om vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen in het kader van het noodzakelijkheidscriterium dan geldt een gerichte vrijstelling voor deze zaken..

Is het gebruikelijk loon voor 2020 in beginsel nog steeds € 46.000?

Ja, ten aanzien van het gebruikelijk loon is (vooralsnog) geen maatregel bekend gemaakt.

Hoe moet ik omgaan met de vaste (reis)kostenvergoeding van mijn werknemer die niet meer werkt door de Coronacrisis of die thuis werkt?

In de maatregelen naar aanleiding van de Coronacrisis is niets vermeld over hoe om te gaan met vaste (reis)kostenvergoedingen van werknemers. Aannemelijk is dat vooralsnog geldt dat als de werknemer zijn werkzaamheden gedurende een langere periode niet kan verrichten, u de vaste kostenvergoeding moeten stopzetten. De vergoeding ziet immers op het vergoeden van kosten. Als de werknemer deze kosten gedurende een langere periode niet maakt, kan de werkgever ook geen vrijgestelde vergoeding verstrekken. Kosten die doorlopen, kan een werkgever uiteraard (vrij) blijven vergoeden. Het standpunt van de Belastingdienst is dat (bij ziekte van een werknemer of) een langdurige onderbreking de werkgever de vaste vergoeding nog gedurende de maand volgende op die waarin de werknemer niet meer werkt, nog kan doorbetalen. Na de werkhervatting mag de vaste vergoeding weer worden betaald vanaf de maand, volgend op de maand van het herstel of de werk hervatting.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.