Logo
  • Nieuws
  • 12 oktober 2012
  • mr. Ineke van de Pas, De Voort Advocaten - Mediators

Compensatieregeling: uitleg overeenkomst komt niet aan op zuiver taalgebruik

De ondernemingsraad van Mercedes Benz Customer Assistence Centre (MBCAC) heeft ingestemd met een afbouwregeling van een ploegentoeslag. Er is daarbij een compensatieregeling afgesproken. De ondernemingsraad stelt zich op het standpunt dat MBCAC afwijkt van de afspraken in de gemaakte compensatieregeling en vordert derhalve nakoming op grond van artikel 36 en artikel 32 WOR.

Beeld Compensatieregeling: uitleg overeenkomst komt niet aan op zuiver taalgebruik

De kantonrechter heeft in zijn uitspraak van 9 december 2011 (JAR 2012/101) geoordeeld dat het verzoek van de ondernemingsraad tot naleving van de compensatieregeling niet binnen de werkingssfeer van artikel 36 WOR valt. Dit artikel ziet op de naleving van bevoegdheden en verplichtingen die een ondernemer of ondernemingsraad krachtens de WOR heeft. De kantonrechter oordeelde dat er hier geen sprake is van naleving van bevoegdheden en verplichtingen die de ondernemingsraad of MBCAC krachtens de WOR heeft, aangezien het in casu gaat om de inhoud van de compensatieregeling. De kantonrechter vindt dat de ondernemingsraad een beroep op artikel 27 WOR had moeten doen, nu MBCAC naar het oordeel van de ondernemingsraad de gemaakte afspraken schond. De ondernemingsraad had derhalve de nietigheid over het besluit van de compensatieregeling moeten uitroepen.

 

Zelfstandige overeenkomst

Het hof stelt voorop dat bekeken dient te worden of de gemaakte afspraken tussen de ondernemingsraad en MBCAC gezien kunnen worden als een zelfstandige overeenkomst in de zin van artikel 32 lid 2 WOR. Indien er sprake is van een zelfstandige overeenkomst kan op grond van artikel 36 lid 2 WOR naleving gevorderd worden. De compensatieregeling ziet op de gevolgen voor primaire arbeidsvoorwaarden van werknemers en is aan te merken als een zelfstandige overeenkomst tussen de ondernemingsraad en MBCAC, in de zin van artikel 32 lid 2 WOR.

 

Geen overeenstemming compensatieregeling

Voorts is naar het oordeel van de kantonrechter onduidelijk wat er tussen partijen is afgesproken over de compensatieregeling. De standpunten van beide partijen zijn niet aannemelijk, de kantonrechter gaat er aldus van uit dat er geen overeenstemming over de compensatieregeling is bereikt. Nu er tussen partijen geen overeenstemming over de compensatieregeling is bereikt oordeelt hof dat nakoming niet kan worden gevorderd.

 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 juli 2012, LJN: BX5363 

 

Tip

Voor de uitleg van ondernemingsovereenkomsten heeft het Hof bepaald dat uitleg van de overeenkomst niet aankomt op zuiver taalkundig, maar op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.