Logo
  • Opinie
  • 12 april 2022

Wettelijke vakantiedagen 2021 vervallen automatisch per 1 juli. Is dat wel zo?

Nog maar een paar maanden en dan is het al weer 1 juli. De datum waarop volgens sommige werkgevers de wettelijke vakantiedagen over 2021 automatisch vervallen. Maar is dat wel zo?

Art. 7:640a BW bepaalt dat de wettelijke vakantiedagen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven vervallen, tenzij werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dus de wettelijke vakantiedagen over 2021 vervallen op 1 juli 2022, tenzij.

Begin dit jaar oordeelde Hof Den Haag als volgt:

"Vanuit de gedachte dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet verloren mag gaan zonder dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van dat recht gebruik te maken, en dat de werknemer als de zwakkere partij binnen het dienstverband moet worden beschouwd, heeft het Hof van Justitie in zijn Max Planck-arrest overwogen dat uit art. 7 van de richtlijn voor de werkgever de verplichting voortvloeit de werknemer in staat te stellen om dat recht uit te oefenen (...).

Zorg- en informatieplicht

Op de werkgever rust jegens de werknemer dus een vergaande zorg- en daarmee samenhangende informatieverplichting, opdat de werknemer daadwerkelijk gebruik kan maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk in staat is zijn vakantie op te nemen en hem tijdig informeren dat hij niet-opgenomen vakantiedagen dreigt te verliezen. Met het oog op de tijdigheid zal in aanmerking moeten worden genomen dat de zes-maandentermijn van art. 7:640a BW meebrengt dat in beginsel de aanspraak op in het voorafgaande kalenderjaar niet-genoten wettelijke vakantiedagen op 1 juli vervalt".

In de uitspraken van het Europese Hof van Justitie van 6 november 2018 (Max Planck/Shimizu en Kreuziger/Land Berlin) is bepaald dat de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig moet informeren over zijn vakantierechten, zodat deze daar nog gebruik van kan maken, bij gebreke waarvan het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet-opgenomen dagen niet komt te vervallen.

Wanneer werkgever werknemer niet over zijn vakantierechten heeft geïnformeerd, hem niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en hem niet over de gevolgen van het niet opnemen heeft geïnformeerd, komt werkgever geen beroep op verval/verjaring van vakantiedagen toe.

Niet automatisch

Dus (nogmaals) werkgevers: je kunt op 1 juli niet automatisch er vanuit gaan dat de dan nog over het vorige jaar openstaande, niet-genoten wettelijke vakantiedagen zijn komen te vervallen.

Mocht je dat nog niet hebben gedaan: informeer je werknemers dan alsnog zsm of en zo ja, welk (wettelijk) tegoed nog bestaat, stel je werknemers in de gelegenheid die dagen nog voor 1 juli op te nemen en wijs ze op de gevolgen wanneer ze dat niet doen (verval).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.