Logo
  • Blog
  • 7 maart 2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: uitbreiding informatieplicht

In deze blog bespreek ik de additionele voorwaarden waaraan de arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 moet voldoen in verband met het wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet schrijft nu al voor over welke punten de werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de werknemer moet informeren. Met het wetsvoorstel zullen hier onder meer de volgende punten aan toegevoegd worden.

De meest ingrijpende verandering is dat de werkgever moet gaan vermelden of sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een voorspelbaar werkpatroon zijn de tijdstippen waarop arbeid verricht moet worden geheel of grotendeels voorspelbaar. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zal de duur van de normale arbeidstijd en overwerk(vergoedingen) aan de werknemer meegedeeld moeten worden.

Als de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn (onvoorspelbaar werkpatroon), moet het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren gegeven worden en moeten de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten aangegeven zijn. Buiten deze dagen en uren kan de werknemer een oproep van de werkgever weigeren.

Daarnaast moet de werkgever onder meer de volgende informatie verschaffen:

  • De werkgever moet aangeven dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen, indien de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht.
  • Ook moet de werkgever bij aanvang van de arbeidsovereenkomst informeren over de duur van het betaald verlof. Dit is niet enkel meer het vakantieverlof, maar ook bijvoorbeeld ouderschapsverlof, verhuisverlof en dergelijke.
  • De werkgever zal met ingang van 1 augustus 2022 daarnaast de overige bestanddelen van het loon afzonderlijk moeten vermelden, als daar sprake van is.
  • Ten slotte zal bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de naam van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar vermeldt worden.

Sanctie niet-naleven informatieplicht

Een deel van de informatie, over onder meer het loon en het werkpatroon, moet de werkgever uiterlijk een week na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer verstrekken. Andere informatie, zoals het betaald verlof, moet uiterlijk een maand na aanvang van de werkzaamheden kenbaar gemaakt zijn.

De werkgever die de informatie niet of onjuist verschaft, kan aansprakelijk gehouden worden voor de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Dit kan het geval zijn als de werkgever de werknemer onjuist heeft geïnformeerd over zijn betaald verlof, waardoor de werknemer (onnodige) kosten gemaakt heeft met betrekking tot kinderopvang.

Daarnaast mag de werknemer niet benadeeld worden als hij of zij zich beroept op uitgebreide informatieplicht.

Conclusie

Arbeidsovereenkomsten die per 1 augustus 2022 aangeboden worden, zullen in overeenstemming met het wetsvoorstel moeten zijn. Wij adviseren u om voor deze tijd uw modelarbeidsovereenkomst te herzien. Wij helpen u graag bij het aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten of het beantwoorden van vragen over het wetsvoorstel.

Dit artikel verscheen eerder op GMW.nl

Lees hier meer over de wijzigingen aan het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.