Logo
  • Blog
  • 26 juli 2018

AVG: vier aandachtspunten voor HR

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 6 juni 2018 aangegeven dat zij 25 tot 30 klachten per dag ontvangt over toepassing van de AVG in diverse organisaties. Hoewel minister Dekker heeft aangegeven dat kleine Nederlandse organisaties aanvankelijk minder streng zullen worden getoetst, is het toch belangrijk om te zorgen dat een organisatie AVG-proof is.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Sindsdien geldt in de EU één privacywet. Nog lang niet alle organisaties en bedrijven blijken AVG-proof te zijn. Speciaal voor de HR professional hierbij 4 aandachtspunten:

1. Controleer of de verwerkingen van persoonsgegevens die bij HR plaatsvinden kunnen worden gebaseerd op een grondslag die de AVG noemt

Een werkgever mag bijvoorbeeld persoonsgegevens van werknemers verwerken wanneer dit nodig is ter voorbereiding of uitvoering van de arbeidsovereenkomst, wanneer dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (denk aan verplichtingen op grond van de Wet verbetering poortwachter indien een werknemer arbeidsongeschikt is), of wanneer hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat (denk aan screening). Indien de verwerking niet kan worden gebaseerd op een dergelijke grondslag dient expliciete toestemming van de werknemer te worden verkregen. Omdat er vanuit moet worden gegaan dat een werknemer in de meeste gevallen zijn toestemming niet vrijelijk kan verlenen, dient de toestemmingsgrondslag in de arbeidsrelatie terughoudend te worden gebruikt.  

2. Let op bewaartermijnen en vernietiging van persoonsgegevens

Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt, dienen de gegevens vernietigd te worden, tenzij er nog een wettelijke bewaartermijn geldt. Een concrete bewaartermijn geeft de AVG niet. Over het algemeen dienen gegevens in de personeelsdossiers 2 jaar na het einde van het dienstverband te worden vernietigd, maar er geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor bepaalde fiscaal relevante salarisadministratie en 5 jaar voor een kopie ID. Ook hebben werkgever die eigenrisicodrager zijn voor de ZW of de WGA een belang om re-integratiedossiers langer te bewaren (respectievelijk 5 en 10 jaar). Vernietig bepaalde documenten uit de personeelsdossiers dus tijdig, maar zeker ook niet te vroeg.

3. Zorg dat de HR afdeling de rechten van werknemers kan uitvoeren

Werknemers van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben diverse rechten zoals het recht op inzage in de gegevens, rectificatie van de gegevens en het laten verwijderen van gegevens. Ook hebben werknemers recht op informatie over de verwerkingen. In dat kader dient aan werknemers een informatiebrief/privacyverklaring te worden verstrekt en dienen de personeelsdossiers opgeschoond te zijn zodat kan worden voldaan aan het recht op inzage in het personeelsdossier.

4. Stel een protocol datalekken op

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking niet is uit te sluiten is er een datalek. Voorbeelden van datalekken zijn bijvoorbeeld een laptop die in de trein wordt vergeten, een smartphone die kwijt raakt of een e-mail met alle ontvangers in de cc in plaats van de bcc. Een werkgever moet een datalek intern registreren en in sommige gevallen ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Omdat een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens al binnen 72 uur moet worden gedaan, is het van belang dat medewerkers weten wanneer er sprake is van een datalek en wat zij dan moeten doen. Een protocol datalekken in de organisatie zal er aan bijdragen dat er voortvarend kan worden gehandeld bij een datalek.

Wilt u uw HR afdeling ook AVG-proof maken? Schrijf u dan in voor het seminar 'Privacy op de werkvloer: de impact van de AVG op HR'

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.