Logo
  • Blog
  • 31 maart 2015

Afzien van pensioendeelname is gewoon toegestaan; wel is zorgvuldigheid geboden!

Menig verzekeraar en/of tussenpersoon, vaak in navolging van de verzekeraar, verbiedt met een zekere regelmaat de werknemer, die wil afzien van deelname aan de bedrijfspensioenregeling. Vaak wordt de Pensioenwet of de Algemene Wet Gelijke Behandeling als excuus aangehaald. Volkomen ten onrechte!

Geen enkele bepaling in de Pensioenwet verbiedt namelijk de mogelijkheid om af te zien van pensioendeelname. Afzien van pensioendeelname kan de indruk wekken dat er in strijd wordt gehandeld met het verbod van ongelijke behandeling; denk bijvoorbeeld aan een full-time werknemer die wel deelneemt en een part-time werknemer die niet deelneemt aan de pensioenregeling. Dit kan de schijn van discriminatie op grond van arbeidsduur wekken.
Afzien van deelname aan pensioenregeling is dus gewoon toegestaan. Dit is echter anders, indien blijkt dat er voor de werkgever sprake is van verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, of voor de werkgever een (algemeen verbindend verklaarde) cao geldt.

Afzien van pensioendeelname is evenwel niet zonder risico's voor zowel de werkgever als de werknemer. Zorgvuldigheid is daarom geboden.

Compensatie werkgeversbijdrage

Een werknemer die afstand doet van deelname, doet immers niet alleen afstand van zijn ouderdomspensioen, maar ook van partner- en wezenpensioen en mogelijk van premievrijstelling van arbeidsongeschiktheid. Ook doet hij daarmee afstand van de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie. Compensatie van de werkgeversbijdrage is geen vanzelfsprekendheid, tenzij anders afgesproken.

Duidelijk voorgelicht

Voor de werkgever is het uitermate van belang dat hij kan aantonen dat de werknemer duidelijk is voorgelicht over de risico's van afzien van deelname. Dit kan in de vorm van een afstandsverklaring of -overeenkomst die door de werknemer en evt. diens partner wordt ondertekend, bij voorkeur jaarlijks, omdat de situatie van de werknemer in de loop der tijd kan veranderen.

De inhoud en de formulering van een dergelijke afstandsverklaring of -overeenkomst zijn cruciaal om uiteindelijk te bepalen of de werkgever straks aansprakelijk kan worden gesteld door de werknemer, omdat de laatste meent niet op de hoogte te zijn gebracht van de consequenties van afzien van pensioendeelname.

Juridisch document

Een afstandsverklaring of -overeenkomst is een juridisch document dat voor de contractspartijen bindend is. Zorg ervoor dat dit document door een jurist wordt getoetst.
Wij komen in de praktijk maar al te vaak tegen dat over die afstandsverklaring of-overeenkomst juridische procedures worden gevoerd, omdat de overeenkomst ondeskundig is opgesteld, waardoor interpretatieproblemen tussen contractspartijen ontstaan. Onnodig!

--------------------------------------------------------------------------------

Rapport Pensioen

Dit rapport gaat primair over de basics, de belangrijkste aspecten van pensioen. Allereerst komt het driepijlersysteem aan de orde: AOW (staatspensioen), werkgeverspensioen en aanvullend pensioen. Vervolgens komen de verschillende uitkeringsvormen aan de orde, zoals ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoofdstuk 3 bespreekt de verschillende vormen van pensioenopbouw: eindloon, middelloon of beschikbare premies. Meer informatie en downloaden

--------------------------------------------------------------------------------

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.