Logo
  • Achtergrond
  • 20 maart 2011
  • Peter van den Hout

Ouderschapsverlof

Indien uw werknemer minstens één jaar bij u in dienst is en een kind tot een bepaalde leeftijd heeft, heeft deze werknemer recht op ouderschapsverlof zonder behoud van loon. Per 1 januari 2009 is de regeling gewijzigd. Het recht op ouderschapsverlof is verdubbeld en bedraagt maximaal 26 weken. Bovendien is het ouderschapsverlof losgekoppeld van de levensloopregeling.

Overigens kunt u het verlof om zwaarwichtige redenen weigeren. De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot één of meerdere kinderen die jonger zijn dan acht jaar, komt voor het ouderschapsverlof in aanmerking. Hij/zij moet – volgens de gemeentelijke basisadministratie – op hetzelfde adres wonen als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich hebben genomen. Het recht op ouderschapsverlof bestaat per kind.

Geen vakantierechten tijdens ouderschapsverlof

De dagen of dagdelen waarop de werknemer niet werkt wegens opname van verlof, kunnen niet worden aangemerkt als vakantiedagen. Overigens bouwt een werknemer over de uren die als ouderschapsverlof worden opgenomen, geen vakantierechten op.

Model overeenkomst loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof

Doel van deze aanvullende arbeidsovereenkomst is af te spreken dat de werkgever de werknemer, tijdens de periode van ouderschapsverlof, het loon doorbetaalt. De werkgever kan geen afdrachtvermindering claimen. Om in aanmerking te komen voor de ouderschapsverlofkorting in de inkomstenbelasting is het geen vereiste dat een werknemer deelneemt aan de levensloopregeling. Of een werkgever tijdens het ouderschapsverlof bereid is het loon geheel of gedeeltelijk door te betalen, staat ter beslissing van de partijen. Het lijkt erop dat de praktijk niet kiest voor deze vorm van betaald verlof.

Ouderschapsverlof en administratieve verplichtingen werknemer

De werknemer moet het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste twee maanden voor ingang van het verlof schriftelijk aan zijn werkgever melden. De uitbreiding van het ouderschapsverlof van 13 naar 26 weken heeft als onbedoeld effect dat het ouderschapsverlof van 26 weken pas op 1 maart 2009 zou kunnen ingaan. Voor alle ouders die vanaf 1 januari 2009 gebruik willen maken van het ouderschapsverlof, geldt een maximale verlofperiode van 26 weken, ongeacht of zij de melding van de opname van het verlof vóór of vanaf 1 januari 2009 hebben gedaan. Daarbij moet het volgende worden opgegeven:

  • de periode van verlof;
  • het aantal uren verlof per week;
  • het tijdvak (als deze afwijkend is van de 'hoofdregel') en de spreiding hiervan.

Afwijkende afspraken ouderschapsverlof binnen cao

Binnen cao's kunnen aanvullende of afwijkende afspraken worden gemaakt. Zo kan in cao's ten nadele van de werknemer een lagere leeftijdsgrens van het kind waarvoor verlof kan worden opgenomen, worden afgesproken (tot minimaal vier jaar). Ook kan in cao's de aanvraagtermijn van minstens twee maanden van tevoren worden verlengd en kan de mogelijkheid tot splitsing van het ouderschapsverlof via de cao ongedaan worden gemaakt (bepalingen van driekwart dwingend recht). Uiteraard zijn verbeteringen van de wettelijke afspraken via de cao altijd mogelijk.

Ouderschapsverlof weigeren

U kunt als werkgever niet beslissen dat een werknemer geen recht heeft op ouderschapsverlof. U kunt hoogstens de spreiding van de uren veranderen. Maar alleen om zwaarwegende redenen en na overleg met de werknemer. U kunt de uren aanpassen tot een maand voordat het ouderschapsverlof ingaat. Wat uw werknemer tijdens het ouderschapsverlof precies gaat doen, mag overigens geen enkele rol spelen in uw behandeling van de aanvraag. Als u en de werknemer er helemaal niet uitkomen, kunt u een gang naar de kantonrechter overwegen. Dat kan bijvoorbeeld als de werknemer zich erg onredelijk opstelt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.