Logo
  • Blog
  • 21 augustus 2015

De maatregelen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Op 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies ingevoerd. Deze wet wordt ingevoerd om constructies aan te pakken die de regels en cao-afspraken omzeilen. De maatregelen moeten bepaalde groepen werknemers en/of arbeidskrachten beschermen tegen uitbuiting en anderen juist weer tegen oneerlijke concurrentie. De volgende maatregelen zijn inmiddels van kracht.

Ketenaansprakelijkheid voor loon

Met deze maatregel krijgen werknemers meer mogelijkheden om hun achterstallige loon alsnog te krijgen. Naast de werkgever is ook de opdrachtgever verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon is van toepassing als in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk én de arbeid van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en)
De ketenaansprakelijkheid geldt voor het op grond van de uitzendovereenkomst verschuldigde loon en voor andere vormen van ter beschikking stellen van arbeid. Als een zelfstandige de werkzaamheden verricht geldt de ketenaansprakelijkheid niet. Ook geldt de wet niet voor particuliere opdrachtgevers.

De ketenaansprakelijkheid geldt voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Particulieren vallen daarmee niet onder deze regeling.

Zowel werkgever als de opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor onjuiste betaling van het verschuldigde loon. De werknemer moet wel eerst bij zijn eigen werkgever en/of de directe opdrachtgever een loonvordering instellen. Als dat niet lukt, kan de werknemer de volgende opdrachtgever in de keten aanspreken.

Volledige minimumloon uitbetaald

Werkgevers mogen niet langer een deel van het minimumloon inhouden voor bijvoorbeeld huisvestingskosten of voor de zorgverzekering. Doen ze dit wel dan volgt een bestuurlijke boete. Ook worden de namen van onderbetalende werkgevers door de Inspectie SZW bekend gemaakt.
Op verzoek van de uitzendbranche bekijkt de minister dit punt nog eens. Als huisvestingskosten niet meer mogen worden verrekend is er geen duidelijkheid meer over de kosten voor huisvesting en dat kan juist weer tot uitbuiting aanleiding geven.

Loonstroken

Loonstroken moeten transparant zijn. De bedragen waaruit het loon is samengesteld - waaronder eventuele onkostenvergoedingen en ook de bedragen die op het loon zijn ingehouden - moeten gespecificeerd zijn op de loonstrook. Ook de vakantiebijslag moet daarop zichtbaar worden.

Giraal uitbetalen

De werkgever is verplicht om voor iedere werknemer minimaal het gedeelte van het loon, gelijk aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, over te maken naar de bankrekening van de uitzendkracht. De uitzendkracht mag dus niet langer contant worden uitbetaald. Ook hier op straffe van een bestuurlijke boete. Ook deze bepaling wordt pas per 1 januari 2016 van kracht.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.