Logo
  • Blog
  • 29 mei 2017

Mythe van de zakkenvullende directeur verre van de waarheid

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren heeft Human Capital Group eind 2016 een beloningsonderzoek uitgevoerd onder directeuren en commissarissen. De NCD-directeuren en commissarissen zijn veelal werkzaam voor bedrijven en organisaties met een omzet die ligt tussen de €5 en €100 miljoen. Het aantal werknemers binnen deze bedrijven is minimaal 50 en maximaal 2000. In het onderzoek hebben we er daarom voor gekozen de term Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te gebruiken, als tegenhanger van het Nederlandse bedrijfsleven, waar vaak de grotere beursgenoteerde ondernemingen mee bedoeld worden.

Het doel van dit beloningsonderzoek is geweest om inzicht te bieden in de beloningsniveaus van zowel directeuren als commissarissen/ toezichthouders in dit segment. Met beloning wordt in dit onderzoek bedoeld, het jaarsalaris voor een directeur en de vergoeding voor een commissaris en daarnaast de meest relevante arbeidsvoorwaarden voor beide categorieën. In het rapport dat wij recentelijk hebben gepubliceerd benoemen wij de factoren die een bepalende invloed hebben op de beloningsniveaus van zowel directeuren als commissarissen/toezichthouders.

Voor directeuren is dit vooral de omzet en het aantal werknemers van het bedrijf. Die geven een zekere indicatie voor de complexiteit van de functie. Dit zijn samen met het verantwoordelijkheidsniveau de belangrijke parameters die gebruikt worden om de formele functiezwaarte voor een directeur te bepalen. Daarnaast speelt de branche/sector een aanzienlijke rol, net zoals de schaal waarop een bedrijf opereert (lokaal versus wereldwijd). Maar ook de eigendomsvorm is relevant. Zo is er een duidelijk verschil geconstateerd in beloning tussen een privaatrechtelijke vennootschap (BV) en een publiekrechtelijk orgaan, waar de Wet Normering Topinkomens (WNT) een factor van betekenis is. Voor toezichthouders in de publieke sector speelt de WNT ook een belangrijke rol bij de toekenning van een vergoeding, en heeft daarmee een sterk nivellerende werking. Voor commissarissen daarentegen zijn de factoren omvang van de organisatie (omzet en aantal werknemers) en de sector waarbinnen een bedrijf opereert, bepalend voor de hoogte van de vergoeding.

Beloning directeuren

Uit het beloningsonderzoek blijkt dat 50% van de directeuren € 150.000 of meer verdient. De grootste groep directeuren kent een vast salaris van circa € 175.000. Het gemiddelde salaris van alle directeuren bedraagt in dit onderzoek € 152.000. Slechts een kleine groep bestuurders verdient meer dan € 250.000. De gemiddelde bonus (zowel individueel als collectief) bedroeg € 36.000, wat omgerekend zo’n 21% van het salaris is.

In het maatschappelijke debat zien wij nog regelmatig grote onvrede over topbeloningen voor directeuren in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze onvrede wordt gevoed door een gebrek aan transparantie, ongewenste gecompliceerde beloningsconstructies en een beloningsniveau dat geen samenhang kent met de rest van de organisatie. Juist door wet- en regelgeving waaronder de Herziene Corporate Governance Code, maar ook de maatschappelijke druk, komt er meer aandacht voor transparantie en openheid.

Organisaties zullen steeds vaker openheid moeten geven over de interne verhouding tussen een directeursbeloning en het loongebouw. Volgens onderzoeken van onder meer het FD en het NRC de afgelopen maanden, bedraagt de ratio tussen het bestuurderssalaris en het modale jaarinkomen ongeveer 25. Deze interne verhouding heeft betrekking op de topbeloningen. Volgens het onderzoek van Human Capital Group ligt deze ratio op nog geen 4, omdat de directeurssalarissen in het MKB segment aanzienlijk lager liggen in vergelijking tot de eerder genoemde beursgenoteerde ondernemingen.

Beloning commissarissen

Uit ons onderzoek blijkt dat toezichthouders die werkzaam zijn in de publieke sector en daarmee onder de WNT vallen, minder dan de helft verdienen ten opzichte van de collega commissarissen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en niet onder de WNT vallen. De gemiddelde vergoeding voor een toezichthouder bedraagt €9.000 per jaar en de vergoeding voor een commissaris €20.000 per jaar. De vergoeding voor een commissaris / toezichthouder wordt bepaald door diverse factoren, waar onder urenbesteding, soort en grootte van de onderneming, de sector en eventuele extra taken zoals een auditcommissie of voorzitterschap.

Verrassend was de uitkomst van het onderzoek, dat vrouwelijke commissarissen en toezichthouders circa 25% minder verdienen dan hun mannelijke equivalenten. Dit verschil blijkt daarmee groter te zijn dan bij de directeuren, waar het verschil tussen vrouwelijk en mannelijke directeuren op circa 15% ligt. Wij hebben geen enkele verklaring kunnen vinden voor dit onderscheid, wat zelfs aanzienlijk groter is dan de loonkloof die wij zien bij reguliere werknemers. Daar ligt het verschil op gemiddeld nog geen 2,5%.

De vergoeding voor commissarissen en toezichthouders is de afgelopen 5 tot 10 jaar aanzienlijk toegenomen. De verantwoordelijkheid en risico’s voor het vak zijn fors toegenomen en gebaseerd op een aantal ontwikkelingen en uitdagingen. Om te beginnen de toegenomen kans om juridisch aansprakelijk gesteld te worden voor het nalaten of onvoldoende uitoefenen van de toezichthoudende taak. De maatschappelijke druk is daarenboven enorm toegenomen, met een steeds groter risico op reputatieschade.

Deze ontwikkelingen hebben ook geleid tot een groeiende aandacht voor de verdere professionalisering van het vak. Juist vanwege de risico’s en verantwoordelijkheid is er een behoefte aan certificering van het vak in samenhang met een vorm van permanente educatie. Ook de NCD heeft als belangenvereniging voor toezichthouders en commissarissen een certificering in het leven geroepen voor bestuurders in een Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Toezichthouders (RvT), de Register Certified Board Member (RCBM). Deze certificering is een bewijs van professionaliteit voor bestuurders in een RvC of RvT. De nieuwe regels en de professionaliseringslag leiden overigens niet automatisch tot betere en effectievere toezichthouders. Dit zal ook gepaard moeten gaan met het juiste gedrag, integriteit en ‘people’ competenties. Voor iedereen een goede zaak!

Voor meer informatie over dit beloningsonderzoek kunt u terecht bij Human Capital Group. U kunt het onderzoek aanvragen door een mail te sturen via deze link

Producttips