Logo

Koen Vermeulen

Pasfoto
Functie:Arbeidsrechtadvocaat bij GMW advocaten
Organisatie:GMW advocaten
Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrelaties en pensioen. Hij heeft meer dan tien jaar advies- en proceservaring met het privaatrechtelijke arbeidsrecht en het publiekrechtelijke ambtenarenrecht. Daarnaast adviseert Koen ondernemers en particulieren over alle civielrechtelijke aspecten van pensioenregelingen. Zijn dienstverlening bestaat ook uit het verzorgen van presentaties bij werkgevers, gemeenten en voor ondernemingsraden over ontwikkelingen op het terrein van arbeidsrelaties, medezeggenschap en pensioen.

Bijdragen

  • 2 februari 2015

    De wet spreekt alleen over concurrentiebeding, maar uit rechtspraak en wetsgeschiedenis blijkt dat daar ook een relatiebeding onder valt. Voor een relatiebeding in een tijdelijk contract geldt dus een even strenge eis: de werkgever moet vermelden dat en waarom het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen om een relatiebeding in een tijdelijk contract op te nemen.

  • 8 januari 2014

    Van der Zanden verwijst in bovenstaande reactie naar mijn bijdrage over het HR-arrest van 20 december jl. Terecht plaatst auteur dat arrest in het kader van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, vanwege grotere risico's bij het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst nadien. Het bovenstaande redactionele artikel staat daar echter niet haaks op, aangezien daarin de (mogelijke) situatie per 1 juli a.s. wordt besproken en de HR uiteraard over de wetsgeschiedenis van het huidige 7:667 lid 4 BW heeft geoordeeld. In bovenstaande bijdrage gaat het dus om het voornemen van het Kabinet in wetsvoorstel 33818 om de Ragetlie-regel enigszins aan te passen.