Logo
  • Nieuws
  • 2 februari 2017

Werkgevers willen meer regie bij eigenrisicodragen

'WGA eigenrisicodragers ervaren voldoende prikkels om de zieke werknemer gedurende de hele periode van twaalf jaar succesvol te laten re-integreren.' Zo luidt het resultaat van onderzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naast deze prikkel ervaren de werkgevers dat ze niet echt de regie hebben.

Beeld Werkgevers willen meer regie bij eigenrisicodragen

Zo zetten sommige werkgevers het tweede spoor enkel in om een loonsanctie te voorkomen, niet omdat ze hier toegevoegde waarde in zien. Driekwart van de werkgevers beoordeelt de re-integratie van tweede spoor zelfs als een te kostbare investering.

Kritiek is er ook, zoals op de controlefunctie van UWV: De beoordeling of er voldoende re-integratie inspanningen zijn gepleegd, wordt als niet transparant ervaren.

Einde loonsanctie?

Minister Asscher heeft aangekondigd een aantal verbeteringen door te voeren. Zo wil hij dat UWV geen toetsende rol meer heeft bij werkgevers die WGA-eigenrisicodrager zijn. Dit betekent in feite het einde van loonsancties voor WGA eigenrisicodragers. Voor publiek verzekerde werkgevers blijft de mogelijkheid tot loonsanctie wel bestaan.

Adviesbureau op het gebied van sociale zekerheid Robidus ziet in deze aangekondigde verbetering een positieve ontwikkeling. De eigenrisicodrager wordt hierdoor meer op resultaatverantwoordelijkheid beoordeeld. 

Rondetafel eigenrisicodrager met werkgevers en politiek

Afgelopen september organiseerde Robidus de ‘Rondetafel Eigenrisicodragerschap’ waar werkgevers, politiek en het Ministerie van SZW van gedachten wisselden over het WGA. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen zowel positieve geluiden als knelpunten naar voren. Klik hier voor het verslag.

De geconstateerde verbeterpunten worden meegenomen in een Interdepartementaal  Beleidsonderzoek (IBO) naar arbeidsongeschiktheid, waarvoor een van de deelnemende werkgevers gevraagd is te participeren.

Onderzoek naar verbeteringen

Robidus zal de volgende punten bij de politiek en het Ministerie van SZW onder de aandacht blijven brengen:

  •     Geef de werkgever de mogelijkheid om voor zijn zieke werknemer een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen
  •     Stimuleer arbeidsparticipatie door meer doelgroepen onder de no-risk polis te laten vallen (dit verhoogt effectiviteit tweede spoor)
  •     Stem privacy richtlijnen af met de Poortwachterverplichtingen (wat mag je van de zieke werknemer weten / registreren)

 

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips