Logo
  • Opinie
  • 9 februari 2017

Uitbreiding regeling ketenbepaling bijzondere functies

Bij aanvang van de Wwz is een aantal functies aangewezen waarvoor bij cao of regeling kan worden bepaald dat de ketenbepaling niet van toepassing is. Hierbij moet het gaan om functies waarbij het vanwege de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering en van de functies noodzakelijk is om te werken met bepaalde tijd contracten. Hierbij ging het bijvoorbeeld om profvoetballers. Inmiddels is de regeling uitgebreid. Om welke functies gaat het?

In eerste instantie zijn de volgende functies aangewezen: profvoetballers alsook trainers, coaches et cetera werkzaam binnen de voetbalwereld. Ook bij bondstrainers, technisch directeuren werkzaam binnen de nationale sportbond is de ketenbepaling niet van toepassing. Inmiddels is de regeling uitgebreid voor artistieke functies in de podiumkunstensector toneel en dans en onderwijsgevend of onderwijsondersteunend personeel.

Onderwijs

Binnen het onderwijs gaat het om werknemers met lesgebonden of behandeltaken, voor zover de functie wordt uitgeoefend vanwege vervanging ten behoeve van ziekteverzuim op basis van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van maximaal 14 dagen die is ingegaan in januari tot en met maart in een kalenderjaar. De uitzondering is noodzakelijk gebleken vanwege de aard van de bedrijfsvoering. In geval van ziekte van een leraar moet altijd een vervanger ingezet kunnen worden. Het gaat hier om het primair onderwijs. Het primair onderwijs is een onderwijssector waar ziekte van een leraar niet tot lesuitval mag leiden. In de periode januari tot en met maart is het ziekteverzuim gemiddeld hoger dan gemiddeld, vandaar dat deze periode is aangewezen. Voorts staat vast dat de werkzaamheden komen te vervallen, het ligt daarom niet in de rede dat een vast contract ontstaat.

Podiumkunsten

In de podiumkunstensector is een uitzondering gemaakt omdat het gebruikelijk is dat in de cao’s in de podiumkunsten van de ketenregeling wordt afgeweken. Vanwege de aard van bedrijfsvoering en functies is de uitzondering noodzakelijk. De werknemers worden geselecteerd op basis van schaarse, specialistische en vakmatige kwaliteiten en op persoonlijkheid en inbreng ten behoeve van het werkproces en onderlinge samenwerking. Bovendien wordt meestal projectmatig gewerkt. De projecten wisselen van duur, omvang, frequentie en team. Het werkaanbod wisselt per werknemer. Daarom is het niet mogelijk hen een vast contract te geven.
Ten behoeve van het buiten toepassing verklaren van de ketenregeling voor bepaalde functies binnen de bedrijfstak dient door cao-partijen een gezamenlijk verzoek ingediend te worden bij de minister van SZW. De minister van SZW kan vervolgens toestemming verlenen om de ketenbepaling voor deze functie bij cao buiten toepassing te verklaren.

Link naar officiële bekendmaking

Producttips