Logo
  • Opinie
  • 13 april 2017

Hap uit donut levert ernstig verwijtbaar handelen op

Het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen’ is met de komst van de WWZ in het arbeidsrecht geïntroduceerd en is blijkens de wetsgeschiedenis enkel op exceptionele gevallen van toepassing. De werknemer die wordt ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen, heeft in beginsel geen recht op de transitievergoeding. Toch kan een relatief onschuldig lijkende handeling ernstig verwijtbaar handelen opleveren.

Onlangs boog de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland zich over de vraag of het nemen van een enkele hap uit een donut kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen. De zaak betrof een supermarktmedewerkster die tijdens haar werkdag een hap uit een donut had genomen. De donut zou aan het einde van de dag worden weggegooid omdat de houdbaarheidsdatum was verstreken. De werkgever heeft de werkneemster op staande voet ontslagen. De werkgever stelt daartoe dat het op grond van de huisregels verboden is om etenswaren te nuttigen zonder daarvoor te betalen. Bovendien zou de werkneemster hiervoor al vaker zijn gewaarschuwd.

Huisregels

De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet vernietigd maar oordeelde wel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkneemster. Dat het ontslag op staande voet werd vernietigd, had met name te maken met de persoonlijke omstandigheden van werkneemster. Naar het oordeel van de kantonrechter, had de werkneemster de arbeidsovereenkomst met het nemen van een hap uit een donut grovelijk geschonden. De werkneemster was immers bekend met de huisregels van de werkgever en wist dus dat het eten van de donut als diefstal zou worden aangemerkt. Het feit dat de werkneemster al eerder door werkgever was gewaarschuwd, acht de kantonrechter daarbij van groot belang.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst daarom wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkneemster. In beginsel heeft een werknemer dan geen recht op de transitievergoeding. Op basis van de persoonlijke (financiële) omstandigheden van de werkneemster oordeelde de kantonrechter echter dat de werkgever alsnog 50% van de transitievergoeding moest betalen.  

Uit deze uitspraak blijkt dat het wegnemen van producten van een (zeer) geringe waarde kan leiden tot ernstig verwijtbaar handelen en zelfs ontslag op staande voet. Daarbij is van belang dat werknemers goed op de hoogte zijn van de huisregels, en van de gevolgen indien deze regels worden overtreden.

 

Producttips