Logo
  • Blog
  • 12 december 2014

Zieke werknemer: doorbetaling van overwerkuren?

Werkgevers zijn op grond van artikel 7:629 lid 1 BW verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer. Het kan zijn dat een werknemer naast het vaste maandloon ook doorbetaling van provisie en overwerk vordert. Aangezien u als werkgever het liefst zo min mogelijk geld kwijt bent aan uw zieke werknemer kan een (extra) kostenpost als deze vervelend zijn.

In deze zaak buigt het Hof zich over de vraag of er voor Seatings B.V. ('werkgever') een verplichting bestaat om gedurende de ziekte van een van haar werknemers naast het vaste loon ook een overwerkvergoeding door te betalen. De vraag wordt in volle omvang aan het Hof voorgelegd.

Werknemer is bij werkgever in dienst als magazijnmedewerker en is van 8 december 2008 tot 19 april 2010 arbeidsongeschikt geweest. In de jaren hieraan voorafgaand werkte werknemer regelmatig over en werd hij hiervoor afzonderlijk, per uur, uitbetaald. In de Uniforme ArbeidsVoorwaarden ('UAV'), welke integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, is opgenomen dat een werknemer bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende het eerste en tweede ziektejaar recht heeft op een uitkering van respectievelijk 100% en 70% van het brutoloon. Werkgever heeft dit slechts over het basissalaris aan werknemer uitgekeerd.

Wat is er volgens de werknemer aan de hand?

Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij naast doorbetaling van het basissalaris ook recht heeft op doorbetaling van de overwerkvergoeding, welke volgens hem gelijk moet zijn aan de overwerkvergoeding die hij ontving in het jaar voorafgaand aan zijn ziekte. 

Wat is er volgens werkgever aan de hand?

Werkgever stelt zich op het standpunt dat zij ten eerste, nu werknemer tijdens zijn ziekteperiode geen overwerk heeft verricht, zij dit ook niet hoeft uit te betalen. Ten tweede is zij van mening dat zij zich in de UAV slechts heeft verplicht tot doorbetaling van het basissalaris. Mocht de regeling in de UAV nadeliger zijn dan de wettelijke regeling, dan is werkgever nog van mening dat de wettelijke regeling geldt en er slechts 70% van de overwerkvergoeding hoeft te worden doorbetaald.

Wat je ook nog moet weten…

 

  • Artikel 7:629 lid 1 BW bepaalt dat de werknemer gedurende zijn eerste twee ziektejaren recht heeft op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon;
  • Artikel 7:629 lid 8 verklaart artikel 7:628 lid 3 BW van overeenkomstige toepassing. Hierin staat dat, indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, de bepalingen van dat artikel van toepassing zijn, met dien verstande dat als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen;
  • Hieronder valt ook de gemiddelde overwerkvergoeding die een werknemer had kunnen verdienen indien hij niet door zijn ziekte verhinderd was geweest te werken.

Wat vindt de rechter?

Het Hof oordeelt dat uit de bepalingen in de UAV niet blijkt dat de werkgever anders dan ten gunste van haar werknemers van de wettelijke regelingen heeft willen afwijken. Wanneer werkgever haar doorbetalingsverplichting bij ziekte van haar werknemers had willen beperken, dan had zij dit uitdrukkelijk moeten opnemen in de arbeidsovereenkomst of in de UAV. Nu zij dit niet gedaan heeft komen de gevolgen daarvan voor haar risico. De bepaling waarin is opgenomen dat een werknemer bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende het eerste en tweede ziektejaar recht heeft op een uitkering van respectievelijk 100% en 70% van het brutoloon ziet dus niet alleen op het basissalaris, zoals de werkgever stelt, maar eveneens op de overwerkvergoeding.

Over de hoogte van de vergoeding oordeelt het Hof dat deze op grond van artikel 7:628 lid 3 BW gelijk moet zijn aan de gemiddelde overwerkvergoeding die werknemer had kunnen verdienen indien hij niet door zijn ziekte verhinderd was geweest. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat overuren in eerste instantie worden gecompenseerd in vrije tijd en pas wanneer dit niet mogelijk is het overwerk zal worden uitbetaald. Volgens het Hof moet daarom worden bekeken welk gedeelte van de door de andere magazijnmedewerkers gemaakte overuren nog in geld werd vergoed, naast de compensatie in tijd. Het Hof is verder van oordeel dat het daarbij dient te gaan om overwerk van andere magazijnmedewerkers, en dus directe collega’s van werknemer. Extra magazijnuren gedraaid door uitzendkrachten en collega’s van andere afdelingen komen niet voor overwerkvergoeding in aanmerking.

Conclusie

Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch dient in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte naast (minimaal) 70% van het basissalaris ook de gemiddelde overwerkvergoeding betaald te worden die een werknemer had kunnen verdienen indien hij niet door zijn ziekte verhinderd was geweest te werken. Bij het bepalen van de hoogte van de overwerkvergoeding moet volgens het Hof gekeken worden naar het aantal overuren die zijn gemaakt door directe collega’s in dezelfde functie, welke niet in vrije tijd zijn gecompenseerd maar waarvoor zij zijn uitbetaald.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4463

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.