Logo
  • Achtergrond
  • 31 juli 2019
  • Robidus

Werkt het stelsel van publieke en private financiering ZW en WGA?

Bij de introductie van het hybride financieringsstelsel was de verwachting dat verzuim en arbeidsongeschiktheid zou dalen. UWV en private verzekeraars zouden elkaar scherp houden en zo bijdragen aan een zo effectief mogelijke re-integratie. Minister Koolmees heeft laten onderzoeken of de doelstellingen zijn uitgekomen.
Beeld Werkt het stelsel van publieke en private financiering ZW en WGA?

Keuze publiek of privaat

Zowel bij de WGA als ZW spelen financiële overwegingen de grootste rol in het keuzeproces, maar ook de grip op de re-integratie inspanningen spelen een rol bij de financieringskeuze.

  • Bij de keuze voor een publieke verzekering (UWV) speelt voornamelijk de financiële overweging een rol. Men verwacht bij UWV een lagere (stabiele) premie.
  • Voor de werkgevers die hebben gekozen voor het eigenrisicodragerschap (private verzekering) zien we een ander beeld. Voor hen geldt dat de eigen verantwoordelijkheid voor re-integratie en de mogelijkheid om het ziekteverzuim te beperken een grotere rol speelt.

De publiek verzekerde werkgevers uit het onderzoek verwachten bij UWV een stabielere premie. Echter, de laatste jaren bieden private verzekeraars meer premiestabiliteit met een vaste premie voor een bepaald aantal jaren. Terwijl bij UWV de premie jaarlijks wordt aangepast op basis van het schadeverloop.

Re-integratie inspanning

Het blijkt dat private verzekeraars steeds meer actief inzetten op preventie en re-integratie om zo het aantal uitkeringen te beperken.

De minister stelt in de kamerbrief dat hij belangrijk vindt dat verzekeraars samen met de door hen verzekerde werkgevers aan de slag gaan om in de eerste plaats te voorkomen dat mensen in ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat niet is gelukt hen helpen om weer te re-integreren.

Aandachtspunten

Uit het onderzoek komt naar voren dat kleine werkgevers over het algemeen niet kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Omdat private verzekeraars meerwaarde hebben op het gebied van verzuimbeperking en re-integratie zal onderzocht worden waarom de kleine werkgever een andere keuze maakt dan de grote werkgever.

Het Ministerie heeft diverse partijen, waaronder Robidus, gevraagd mee te denken over hoe het WGA ERD ook voor de kleinere werkgevers aantrekkelijk gemaakt kan worden om het hybride stelsel voor iedereen te laten werken.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.