Logo
  • Blog
  • 12 mei 2014

Reparatiewetgeving Wet Werk en Zekerheid

In de Memorie van Antwoord van 1 mei 2014 kondigt de regering op een aantal punten reparatiewetgeving aan. Het gaat om de volgende punten:

Risicoregeling

De huidige hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’  zoals te vinden in artikel 7:627 BW komt te vervallen. De werkgever wordt verplicht het loon te betalen indien de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. In de reparatiewet wordt verduidelijkt dat bij het gedeeltelijk niet verrichten van de bedongen arbeid door de werknemer wegens een oorzaak die voor rekening van deze werknemer behoort te komen, het loon wel deels voor dat gedeelte dat er feitelijk is gewerkt moet worden doorbetaald. Met andere woorden een werknemer die niet meer volledig kan werken door eigen toedoen moet wel worden uitbetaald over de uren die hij nog wel kan werken.

Ragetlie-regel

In de reparatiewet wordt zoals ook al conform het huidige recht het geval is, expliciet ook de opzegging door de curator vermeld als zijnde een rechtsgeldige opzegging. Hierdoor is  de Ragetlie-regel in die situatie niet van toepassing.  De Ragetlie-regel komt in beeld als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dan kan het immers zo zijn dat de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt maar dat er moet worden opgezegd.

De Ragetlie-regel is op dit moment niet aan de orde als:
1.     tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussenpoos van meer dan drie maanden ligt,
2.     de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de kantonrechter is ontbonden, of
3.     de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de werkgever rechtsgeldig is opgezegd. Hierbij heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat deze uitzondering alleen geldt als de opzegging door de werkgever is gedaan.


De Ragetlie-regel komt pas om de hoek kijken als het gaat om een voortzetting van dezelfde werkzaamheden. Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de Ragetlie-regel doordat genoemde termijn van drie maanden wordt opgerekt naar zes maanden. Pas na zes maanden kan er dus na een beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Verzoekschriftprocedures

Verschillende geschillen kunnen tegelijkertijd aan de kantonrechter worden voorgelegd. Denk aan een gecombineerd verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een tegenverzoek van de werknemer om een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Een mogelijk nadeel van deze combinatie is dat de ontbindingsprocedure hierdoor wordt vertraagd. In de reparatiewet wordt geregeld dat de rechter dergelijke verzoeken toch kan splitsen als hij dat handiger vindt voor het verloop van de procedure.

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Waar het gaat om de in te voeren aanzegplicht wordt in de reparatiewet geregeld dat er een vervaltermijn komt van twee maanden waar het gaat om het doen van een beroep op de boete. De vervaltermijn eindigt twee maanden na het moment waarop de tijdelijke arbeidsovereenkomst waarop de aanzegplicht betrekking had, is geëindigd.

Hoger beroep en cassatie

Het wordt voor de werknemer mogelijk om in hoger beroep en cassatie niet alleen te procederen over de hoogte van de vergoeding maar ook over het niet toekennen van een vergoeding.

Wet melding collectief ontslag

Naast het UWV kunnen ook speciale door cao partijen ingestelde ontslagcommissies straks bedrijfseconomische ontslagen toetsen. In de reparatiewet wordt bepaald dat deze commissies voor zover ingesteld, moeten nagaan of aan de vereisten van de Wet melding collectief ontslag is voldaan.

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Hoe werkt het in de praktijk?

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Zo vinden beëindigingen plaats van rechtswege of met wederzijds goedvinden. Maar ook kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd of ontbonden. Ten slotte onderscheiden we verschillende vormen van ontslag. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.