Logo
  • Nieuws
  • 14 november 2014
  • Lianne Bouman

HR-eindejaarstips 2014 Wet Werk en Zekerheid

Er verandert veel op HR-gebied volgend jaar. U kunt daar nu al op vooruitlopen, zodat u zo min mogelijk schade aan nieuwe wetten en regelgevingen oploopt.

Beeld HR-eindejaarstips 2014 Wet Werk en Zekerheid

Proeftijd in tijdelijke contracten

Vanaf 1 januari 2015 rust er een verbod op het opnemen van een proeftijd in tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of minder. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. Als in een bestaande cao nog een proeftijd wordt bedongen, gelden de nieuwe regels uiterlijk over anderhalf jaar, dan wel eerder als de bestaande cao afloopt.

Tip

  • De nieuwe proeftijdregels gelden nog niet, als u in 2014 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst met een werknemer aangaat die pas in 2015 ingaat.
  • U kunt de nieuwe proeftijdregels omzeilen door vanaf 2015 nieuwe tijdelijke werknemers een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden aan te bieden.

Nieuwe aanzegplicht

Per 1 januari 2015 gaat de aanzegplicht gelden voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt een werknemer minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. Laat u dit na, dan is de sanctie een vergoeding van één bruto maandloon aan de werknemer. Onder een maandloon wordt verstaan het salaris inclusief vakantiebijslag en eventueel een dertiende maand. Onder het huidige recht bestaat deze aanzegverplichting niet.

Let op

Tijdig aanzeggen is vanaf 1 januari 2015 een ‘must’ als u een tijdelijk contract wilt verlengen. U wordt gesanctioneerd met een vergoeding aan de werknemer als u de werknemer niet tijdig schriftelijk van de verlenging op de hoogte brengt. Vergeet u bij de tijdige aanzegging de toelichting op de voorwaarden, dan bent u weliswaar geen vergoeding verschuldigd, maar moet u wel de arbeidsovereenkomst voortzetten voor dezelfde tijd (maximaal een jaar) op de bestaande voorwaarden.

Tip

Zeg al voor 31 december 2014 de contracten aan, die op of na 1 februari 2015 eindigen. U moet dus nu al vooruitlopen op de aanzegplicht.

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding; iedere werknemer die twee jaar of langer bij u heeft gewerkt (ook tijdelijke werknemers) heeft recht op deze vergoeding, als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen dan wel niet wilt voortzetten. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat de werknemer bij u in dienst is geweest en bedraagt maximaal 75.000 euro bruto dan wel een jaarsalaris als de werknemer meer dan 75.000 euro bruto verdiende.

Let op

U mag bepaalde kosten, de zogenoemde transitie- of inzetbaarheidskosten, van de transitievergoeding aftrekken. U moet daarvoor wel een schriftelijke toestemming van de werknemer hebben en wel voordat deze kosten worden gemaakt.

Tip

  • Regel nu al de aftrek van de transitie- of inzetbaarheidskosten. U kunt dat onder meer doen door dit vast te leggen in een studieovereenkomst. Dit is niet nodig, als er over de aftrekbaarheid van kosten afspraken zijn met vakbonden of met de ondernemingsraad.
  • Het is wellicht verstandig voortaan geen tijdelijke contracten van twee jaar aan te gaan.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.