Logo
  • Opinie
  • 28 januari 2015

Het zwaarwegende bedrijfsbelang bij een concurrentiebeding

Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst in beginsel verboden. Tenzij de werkgever aangeeft dat en waarom het vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is om de werknemer aan een concurrentiebeding te binden. In een uitspraak die betrekking heeft op een in 2010 aangegaan concurrentiebeding heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onlangs uitgebreid gemotiveerd wanneer sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor concurrentiebedingen onder de WWZ.

De zaak gaat over concurrentie in de taxibranche, waarbij de werknemer van zijn concurrentiebeding af wil en het taxibedrijf juist stelt belang te hebben bij handhaving daarvan. Het gaat daarbij volgens het hof om het grondwettelijke recht op de vrijheid van arbeidskeuze, tegenover het belang van het taxibedrijf dat de ex-werknemer door zijn werkzaamheden elders niet een situatie bewerkstelligt waarbij sprake is van oneerlijke concurrentie. Daarvan is wel sprake als de werknemer door de kennis van de werkwijze, de klanten en de overige bedrijfsgeheimen van de ex-werkgever zich een positie verschaft waarbij sprake is van ongerechtvaardigd voordeel door de concurrentie. Het tegen gaan van concurrentie in zijn algemeenheid, is geen zwaarwegend bedrijfsbelang. Het moet gaan om de situatie waarbij de ex-werknemer met gebruikmaking van kennis van de onderneming van de ex-werkgever, zijn ex-werkgever beconcurreert en daarmee zichzelf een ongerechtvaardigde voorsprong geeft.

Concurrentiebeding beperkt

Hieraan toetsend stelt het hof vast dat geen sprake is van aan de werknemer bekende bedrijfsgeheimen die hij kan gebruiken c.q. misbruiken. Wel heeft hij via de werkgever relaties met bepaalde klanten kunnen opbouwen, en de werkgever heeft er belang bij dat die vaste klanten gedurende bepaalde tijd niet door de ex-werknemer worden bediend. Het hof bepaalt die periode op zes maanden. Daarbij speelt nog een rol dat de werknemer slechts een geografisch beperkt concurrentiebeding heeft – een straal van 15 kilometer – en anderzijds de arbeidsovereenkomst maar negen maanden heeft geduurd en de werkgever geen relevante omzetschade heeft aangetoond.

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst onder WWZ

Hoewel dit arrest betrekking heeft op een concurrentiebeding van voor de WWZ kan een werkgever hieruit toch elementen halen voor het kunnen aantonen van een zwaarwegend bedrijfsbelang dat opname van een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Net als dit arrest, geeft de wetsgeschiedenis aan dat het bij een zwaarwegend bedrijfsbelang voor de werkgever zal gaan om specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer tijdens zijn dienstverband verkrijgt, en waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Het is van belang dat een werkgever het specifieke voor hem geldende zwaarwegende bedrijfsbelang uitgebreid motiveert en opneemt in het concurrentiebeding.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:127

 

Producttips

Reacties

2 februari 2015

De wet spreekt alleen over concurrentiebeding, maar uit rechtspraak en wetsgeschiedenis blijkt dat daar ook een relatiebeding onder valt. Voor een relatiebeding in een tijdelijk contract geldt dus een even strenge eis: de werkgever moet vermelden dat en waarom het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen om een relatiebeding in een tijdelijk contract op te nemen.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.