Logo
  • Nieuws
  • 7 maart 2019
  • Bron: Ministerie van SZW

WAB-aanpassingen naar Tweede Kamer

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aanbiedingsbrief met lagere regelgeving rondom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling die vorig jaar waren opengesteld voor internetconsultatie met betrekking tot compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.

Beeld WAB-aanpassingen naar Tweede Kamer

In mindering brengen kosten op transitievergoeding

De wijziging maakt het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van een werknemer in mindering te brengen op de transitievergoeding, indien de werknemer die kennis en vaardigheden heeft gebruikt om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen. Werkgevers worden hierdoor meer gestimuleerd om tijdens het dienstverband te investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers.

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging of ziekte werkgever

Bij ministeriële regeling zullen nadere regels worden gesteld over de procedure met betrekking tot het aanvragen van compensatie voor uitgekeerde transitievergoedingen door de werkgever. De werkgever zal, naast het bij ziekte verplichte advies van een bedrijfsarts, gegevens moeten verstrekken aan UWV over de arbeidsovereenkomsten en gegevens waaruit blijkt hoe de (transitie-)vergoedingen zijn berekend door de werkgever en dat deze ook daadwerkelijk aan de werknemers zijn betaald.

Aanpassing loonbegrip

Door de WAB hebben werknemers recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst in plaats van op het moment dat een arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd. Dit heeft gevolgen voor het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding, waarin staat hoe het loon voor de transitievergoeding berekend moet worden. Voortaan moet het loon per maand ook voor zeer korte contracten berekend kunnen worden.

Nadere regelgeving oproepcontracten

Een arbeidsovereenkomst wordt niet beschouwd als een oproepovereenkomst indien – naast de vastgelegde omvang van de arbeid als één aantal uren per tijdseenheid – consignatiediensten zijn overeengekomen die worden vergoed of gecompenseerd in vrije tijd. Bij consignatiediensten – ook vaak piket- of wachtdiensten genoemd – moet een werknemer op gezette tijden beschikbaar zijn om in het geval van onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk te komen werken. Deze diensten worden vooraf ingeroosterd. 

Ook arbeidsovereenkomsten waarin bereikbaarheidsdiensten zijn overeengekomen die voorkomen in bepaalde zorgsectoren, worden niet aangemerkt als oproepovereenkomsten, mits de arbeidsomvang voor het overige is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid.

Differentiëring WW-premie voor werkgevers

Daarin wijzigt de financiering van de Werkloosheidswet (WW) door de WW-premie te differentiëren naar aard van het contract: voor vaste contracten gaan werkgevers een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten. Het moet hiermee voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te bieden. Het verschil tussen het hoge en het lage percentage wordt vastgesteld op vijf procentpunten.

Lees voor alle details de Aanbiedingsbrief lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans van minister Koolmees

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.