Logo
  • Nieuws
  • 19 december 2019

Compensatieregeling transitievergoeding aangescherpt

Minister Koolmees heeft, naar aanleiding van diverse vragen, de compensatieregeling transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid aangescherpt. Zo zal het tweede maximum niet in werking treden op 1 april 2020 en zal de compensatie hier dus niet op worden gemaximeerd.

Beeld Compensatieregeling transitievergoeding aangescherpt

De compensatie kan niet hoger zijn dan de door werkgever betaalde transitievergoeding. De wet maximeert het te compenseren bedrag daarnaast op twee onderdelen:

  • De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de medewerker 2 jaar ziek is
  • De compensatie bedraagt daarnaast maximaal het tijdens twee jaar ziekte betaalde loon (het ‘tweede maximum’)

Voor wat betreft het ‘tweede maximum’ zijn veel vragen over situaties waarin er tijdens de wachttijd ook nog een uitkering is verstrekt. Denk hierbij aan een Ziektewet-uitkering op basis van de no-riskpolis of bijvoorbeeld een WAZO-uitkering. Op grond van de compensatieregeling zijn deze uitkeringen niet als ‘loon tijdens ziekte’ te beschouwen, waardoor een lager bedrag zou worden gecompenseerd.

Deze uitzondering is echter niet in de wet vastgelegd. De minister is van mening dat onderzocht dient te worden om bepaalde uitkeringen en subsidies niet van invloed te laten zijn op het maximale compensatiebedrag. Op basis van dit onderzoek kunnen de vereisten van het tweede maximum aangepast worden. Om deze reden zal het tweede maximum niet inwerkingtreden op 1 april 2020 en dus zal de compensatie hier niet op worden gemaximeerd.

Compensatieregeling bij slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om het slapende dienstverband van een werknemer, op diens verzoek, te beëindigen en om een transitievergoeding aan deze werknemer te betalen.
Ook in de gevallen waarin werkgever en medewerker met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan (er moet natuurlijk wel sprake zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid) zal er een compensatie worden verstrekt.

In samenhang met de slapende dienstverbanden is vastgesteld dat er voor de compensatieregeling overgangsrecht van toepassing is. Het overgangsrecht bepaalt dat wanneer het einde van de 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 start, de compensatie ook berekend wordt volgens de nieuwe berekening.

Beslistermijn UWV

De termijn waarbinnen UWV beslist als sprake is van zogenoemde ‘oude gevallen’ wordt aangepast. De verlengde beslistermijn (26 weken) geldt niet alleen in situaties waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en een vergoeding is betaald voor 1 april 2020, maar ook in situaties waarin het opzegverbod is verstreken voor 1 april 2020 en de formele beëindiging en betaling van de vergoeding pas na 1 april 2020 plaatsvindt.

De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.