Logo
  • Achtergrond
  • 11 december 2019
  • Monique van de Graaf

WAB: schematisch overzicht periode- en ketensysteem

Heeft u werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? U heeft dan met de regels rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te maken. Die regels kenmerken zich door een periode- en ketensysteem.

Deze beide systemen vullen elkaar aan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag twee keer worden verlengd (keten), mits daarbij een periode van 36 maanden (tot 1 januari 2020: 24 maanden), inclusief een eventueel tussenliggende onderbreking van perioden tot en met zes maanden, niet wordt overschreden (periode). Bij cao kan van het periode- en ketensysteem indien de incidentele aard van de bedrijfsvoering dit vereist ten nadele van de werknemer worden afgeweken. In een cao kan geregeld worden dat er maximaal zes contracten in 48 maanden mogen worden overeengekomen.

Vanaf het moment dat tussen dezelfde werkgever en werknemer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
Vanaf 1 januari 2020 is het makkelijker geworden om bij cao de onderbrekingstermijn van 6 maanden te bekorten naar 3 maanden. Het vereiste dat er sprake moet zijn van een seizoensbedrijf komt namelijk te vervallen. Tevens is vanaf 1 januari 2020 wettelijk geregeld dat de ketenregeling niet van toepassing is op invalkrachten in het primair en speciaal onderwijs indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met vervanging wegens ziekte van een werknemer die een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende functie met lesgebonden taken of behandeltaken bekleedt (artikel 7:688a lid 15 BW).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.