Logo
  • Achtergrond
  • 4 oktober 2016
  • Robidus | Grip op sociale zekerheid

‘Effectief casemanagement wordt bemoeilijkt door strenge regels rondom privacy’

Het WGA-eigenrisicodragerschap gaat per januari a.s. flink op de schop. Reden voor Robidus om beleidsmakers, 2de Kamer vertegenwoordigers en grote werkgevers bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen. De overall conclusie was dat we op de goede weg zijn maar dat er ook aanpassingen nodig zijn.
Beeld ‘Effectief casemanagement wordt bemoeilijkt door strenge regels rondom privacy’

Tijdens de bijeenkomst is aan de hand de volgende stellingen gediscussieerd  over het eigenrisicodragerschap:

  1. Reken de eigenrisicodrager af op het succes van de re-integratie
  2. Privacyregels beperken effectieve re-integratie
  3. Wbp-regels bemoeilijken re-integratie-inspanningen vanuit de werkgever

De toerekening van  arbeidsongeschiktheidskosten aan de werkgever  is bedoeld als prikkel om de instroom te verlagen. Als de kosten maar hoog genoeg zijn, zou de werkgever er immers alles aan  doen om mensen aan het werk te houden of te re-integreren. Deze opzet lijkt geslaagd  want de WGA-instroom is lager dan verwacht. Door de individuele toerekening zijn werkgevers zich meer bewust van de kosten. Tevens is er meer aandacht gekomen voor begeleiding van zieken en het nemen van preventieve maatregelen. De grote werkgever is ‘volwassen’ geworden in de preventie en begeleiding van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Men beseft wel dat voor de kleine werkgever het stelsel te complex is geworden en dat zij niet de capaciteit hebben om adequate begeleiding te organiseren.

Werkgever wil de eigen regie in woord én daad

Nu de  aanwezige werkgevers zelf de regie voeren, realiseren ze zich ook dat het vreemd is dat er nog ‘publieke elementen’ zitten in het eigenrisicodragerschap. De eigenrisicodrager zou meer aangestuurd moeten worden op resultaat en minder op  het proces zoals gedetailleerde Poortwachter-verplichtingen. De 12 jaar kostenverantwoordelijkheid ligt al bij de werkgever waardoor deze sowieso werk zal maken van de re-integratie. Loondoorbetalingsboetes op inhoudelijke gronden passen niet bij die verantwoordelijkheid. Uit de discussie blijkt dat grote werkgevers private verzekeringsconstructies willen die  hen meer betrekken bij het resultaat. Denk hierbij aan bonus/malusconstructies. Daarnaast vraagt men om  werkgevers die aantoonbaar acties ondernemen om inzetbaarheid te vergroten (gezondheidsbeleid, preventiemaatregelen, interventies etc. ) reductie te geven op de WGA-verzekeringspremie. Men ervaart dat de (collectieve) zorgverzekeraar ook meer aandacht krijgt voor preventie. Gezondheidsmanagement  als onderdeel van een integrale verzuimaanpak en WGA-schadebeheersing wordt voor een aantal  werkgevers al mede gefinancierd door de zorgverzekeraar.

Het hybride stelsel wordt overigens  wel als nodig ervaren aangezien er niet voor alle sectoren en voor  alle bedrijfsrisico’s private producten zijn. Daarnaast wordt zo ook de private markt scherp gehouden. De ultieme vorm van eigenrisicodragen is de ‘eigenbeheer’ variant.  Robidus pleit voor een andere  constructie van de garantieverklaring, waardoor  het ‘eigenbeheer’ voor meer werkgevers  toegankelijk wordt. Nu is het verkrijgen van een garantie verklaring om technische redenen erg complex.

No-risk polis uitbreiden

Werkgevers en ‘Den Haag’ zien de no-riskpolis als een goed instrument om meer mensen aan het werk  te krijgen. De financiële risico’s van de werkgever  worden  beperkt, waardoor de drempel om iemand aan  te nemen wordt verlaagd. Men ervaart dat de huidige no-risk doelgroep nog als te eng gedefinieerd. De no-riskpolis zou bijvoorbeeld ook voor medewerkers in het tweede spoor moeten gelden. Hierdoor komt de arbeidsmarkt in beweging, precies wat de politiek wil .

No-riskpolis vergroot de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen

Simpele uitvoering van regelgeving is cruciaal voor een optimale werking. Bijvoorbeeld: Waarom kan een  werkgever wel bij het doelgroepregister, maar niet bij de no-riskstatus? Diverse wetgeving is nog niet goed op elkaar afgestemd: Het aannemen van iemand met een WGA 0-35  is voor arbeidsparticipatie waardevol maar valt niet onder de eisen van de Participatiewet. Deze verdringing tussen kwetsbare groepen is voor werkgevers moeilijk te doorgronden

Maatregelen om uitval van werknemers tegen te gaan, worden niet voldoende benut. Dat komt onder meer door de stringente privacyrichtlijnen. De diverse wetgevingen conflicteren op dit vlak met elkaar “Hoe kan ik iemand re-integreren als ik niet weet wat hij mankeert?”. Effectief casemanagement wordt dan ook bemoeilijkt door de strenge regels rondom privacy. Een aantal werkgevers ervaren dit als oneerlijk omdat zij wel de rekening krijgen, maar verder machteloos staan. Verruiming van informatie-uitwisseling en toestemming om relevante data in het kader van preventie en re-integratie vast te leggen, zou zeer welkom zijn. “Werknemers vertellen immers toch bijna altijd  de oor zaak van hun ziekmelding”

Conclusie en vervolg

Het eigenrisicodragerschap blijkt een strategische keuze en biedt (grote) werkgevers de mogelijkheid  om de schade te beheersen. Voor de politiek is de toerekening één van de instrumenten om te sturen op  arbeidsparticipatie. De toerekening werkt. Alleen zal aan de praktische kant van de wetgeving moeten  worden geschaafd om negatieve effecten te voorkomen. Robidus zal samen met de politiek, beleidsmakers en werkgevers  actief blijven werken aan de besproken  aandachtspunten en  het verbeteren van de arbeidsparticipatie. 

Aanbevolen aanpassingen

  1. Maak de eigenrisicodrager resultaatverantwoordelijk in plaats van procesverantwoordelijk.
  2. Stimuleer arbeidsparticipatie door meer doelgroepen onder de no-riskpolis te laten vallen én  tevens de uitvoering van dit instrument te vergemakkelijken.
  3. Laat privacy- en Poortwachter-wetgeving op elkaar aansluiten om effectieve re-integratie mogelijk te maken.
De diensten van Robidus verlagen uw risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid door optimale benutting van wettelijke regelingen en het sturen op inzetbaarheid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.