Logo
  • Nieuws
  • 28 maart 2023
  • Bron: Hoge Raad

Hoge Raad: toegestaan dat uitzendovereenkomst automatisch eindigt bij ziekte - Echter niet goed werkgeverschap

Mag je een medewerker ontslaan als die uitvalt door ziekte, om wat voor reden dan ook? De wet is duidelijk, het antwoord is nee. Maar wat als dit volgens de cao wel is toegestaan? Nog specifieker: als het gaat om een zieke uitzendkracht? 

Beeld Hoge Raad: toegestaan dat uitzendovereenkomst automatisch eindigt bij ziekte - Echter niet goed werkgeverschap

Dit werkelijke bestaande voorbeeld kwam naar buiten omdat de zieke uitzendkracht het er niet mee eens was direct werkloos te zijn na een ongeluk op het werk. De ontslagen uitzendkracht stapte naar de rechter en eiste loondoorbetaling van de werkgever, het uitzendbureau.

‘Volgens de rechters kan de uitzendovereenkomst alleen eindigen als de inlener daar zelf om heeft gevraagd’

De kantonrechter wees de vordering af, met verwijzing naar de cao. In de uitzend-cao staat dat de uitzendovereenkomst eindigt als de inlener om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Gaat het om ziekte of een ongeval van de uitzendkracht, dan mag het uitzendbureau ervan uitgaan dat de inlener heeft verzocht om de terbeschikkingstelling direct te beëindigen, zo staat ook in de cao.

Loonvordering wel toegewezen

De uitzendkracht legde zich niet neer bij het vonnis en tekende hoger beroep aan bij het gerechtshof Den Haag. Daar werd de loonvordering wel toegewezen. De rechters vonden het onmiddellijke ontslag bij een ziekmelding in strijd met het wettelijke ontslagverbod tijdens ziekte.

Afspraken die afwijken van wettelijke regels

Het uitzendbureau nam geen genoegen met deze uitspraak en ging in cassatie bij de Hoge Raad. Die boog zich over de vraag in hoeverre een cao-beding boven een bepaling in de wet kan gaan. Cao-partijen maken vaker afspraken die afwijken van wettelijke regels. In veel gevallen is dat geoorloofd.

Uitzendbeding

Zo’n uitzondering is ook afgesproken in de uitzend-cao in kwestie, een zogenaamd uitzendbeding. Het automatische ontslag van een uitzendkracht in geval de inlener niet langer wil werken met de uitzendkracht, geldt voor het eerste halve jaar van de uitzendovereenkomst.

De Hoge Raad oordeelde dat dit uitzendbeding op zich is toegestaan. Ook als de uitzendkracht is uitgevallen door een ongeluk op het werk. Toch stelde de Hoge Raad het uitzendbureau in deze zaak in het ongelijk. Volgens de rechters kan de uitzendovereenkomst alleen eindigen als de inlener daar zelf om heeft gevraagd. Een fictief verzoek van de inlener tot beëindiging van de terbeschikkingstelling doet afbreuk aan de rechtspositie van de uitzendkracht. Aangezien de inlener hier niet zelf het verzoek had ingediend om de samenwerking stop te zetten, trok het uitzendbureau aan het kortste eind.

‘Dit roept wel de vraag op of een fictief verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te omzeilen is’

“Het is dus toegestaan dat een uitzendovereenkomst bij ziekte meteen stopt, blijkt uit het oordeel van de Hoge Raad”, zo reageert Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS. “Deze uitspraak is bepalend voor lagere rechters. Maar dit leidt niet tot uitholling van het ontslagrecht. Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst, met andere uitgangspunten.”

“De Hoge Raad heeft bovendien een voorwaarde verbonden aan het ontslag bij ziekte. Het verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling moet expliciet van de inlener komen, die moet het aan het uitzendbureau melden en bevestigen.”

“Dit roept wel de vraag op of een fictief verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te omzeilen is. Stuur maar even een mail dat het verzoek van jou komt, zo zou het uitzendbureau kunnen vragen. Als dit zo geregisseerd wordt, krijg je daar als uitzendkracht de vinger niet achter. Maar dit valt niet te verwachten van de grote uitzenders. Die doen juist hun best om goede werkgevers te zijn.”

Nieuwe cao per 1 juli: loon doorbetaald tot einde uitzendovereenkomst

“Overigens spraken in december vorig jaar de ABU en vakbonden al met elkaar af dat in de nieuwe cao die op 1 juli ingaat het loon doorbetaald moet worden tot het einde van de uitzendovereenkomst als een uitzendkracht ziek wordt. De uitspraak van de Hoge Raad heeft desondanks nog wel gevolgen voor de huidige cao-bepaling. ABU-leden zijn er echter op gewezen dat zij ervoor kunnen kiezen om de cao-afspraak die per 1 juli geldt nu al te implementeren bijvoorbeeld in het kader van goed werkgeverschap.”

Zie ook: Gevolgen uitspraak hoge raad uitzendbeding bij ziekte 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.