Logo
 • Achtergrond
 • 25 april 2012
 • Redactie HRpraktijk

Ontslag geven

Het ontslagrecht is ingewikkeld. Vooral kleinere bedrijven gaan vaak de fout in. Deze fouten zijn vaak het gevolg van een slechte start van de ontslagprocedure. Met een goede voorbereiding voorkomt u narigheid.

Ontslag wegens disfunctioneren werknemer

Het verkrijgen van een ontslagvergunning is niet eenvoudig, ook als u direct naar de rechter stapt moet u zorgvuldig te werk gaan. Belangrijk is dat u het ontslag wegens disfunctioneren goed moet onderbouwen en een personeelsdossier opbouwt. In dit dossier bewaart u:

 • verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • waarschuwingsbrieven

Als het UWV u een ontslagvergunning verleent, krijgt u te maken met een opzegtermijn die afhankelijk is van de duur van de arbeidsovereenkomst. Weigert UWV uw verzoek, dan kunt u daartegen niet in beroep gaan. Wanneer u het oneens bent met de weigering, kunt u zich nog wel richten tot de rechter.

Ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid

De hoofdregel over ontslag tijdens ziekte luidt: ‘ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet’. Op deze hoofdregel zijn wel uitzonderingen. De belangrijkste is dat ontslag wegens ziekte wel is toegestaan als de periode van ziekte twee jaar of langer geduurd heeft. In het BW is een opzegverbod tijdens ziekte opgenomen.

Er spelen juridische aspecten bij ontslag wegens ziekte zoals:

 • Loonbetalingsverplichting van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid;
 • Situaties waarin de arbeidsovereenkomst of de werkplek moet aanpassen;
 • De medewerking die een zieke werknemer moet verlenen aan de aanpassing van een arbeidsovereenkomst.

Let op! Er geldt geen opzegverbod meer als uw werknemer twee jaar of meer onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt is geweest.

Ontbinding door kantonrechter

In vijf stappen ontslag geven via een ontbinding door de kantonrechter:

 • Stap 1: verzoekschrift Om de ontbindingsprocedure te starten richt de verzoeker zijn schriftelijk verzoek aan de rechtbank, sector kanton.
 • Stap 2: verweerschrift De partij tegen wie het verzoekschrift is gericht zal vóór de zitting een verweerschrift indienen als reactie op het verzoekschrift. Belangrijk is om dit goed te bestuderen en aantekeningen te maken voor een reactie ter zitting.
 • Stap 3: zitting Beide partijen moeten verschijnen. Op de zitting vindt een mondelinge behandeling van het verzoek plaats en kunnen getuigen worden gehoord.
 • Stap 4: beschikking Als het de partijen niet lukt een schikking te treffen, verzoeken zij de kantonrechter een uitspraak te doen. De rechter probeert tijdens de zitting tot een schikking te komen, lukt dit niet dan neemt de rechter een beslissing.
 • Stap 5: in principe geen hoger beroep Alleen bij grote uitzondering – bij een grove procedurefout van de rechter – kan in beroep worden gegaan.

Collectief ontslag, reorganiseren en sociaal plan

Bij een collectief ontslag is er sprake van 'maatwerk'. De Wet Melding collectief ontslag (WMCO) vereist van u een dubbele meldplicht. Ontslag geven via een collectief ontslag in vijf stappen?

 1. Stel de vakbonden (art.4 WMCO) op tijd op de hoogte van het collectieve ontslag
 2. Meld tijdig het collectieve ontslag bij UWV
 3. Vraag om advies over het collectieve ontslag bij de OR/PVT.
 4. Schrijf een sociaal plan en
 5. Communiceer met uw werknemers!

Ontslag op staande voet

Als u van plan bent een werknemer ontslag op staande voet te geven wegens een dringende reden moet u zeer zorgvuldig te werk gaan. Ontslag op staande voet is de zwaarst mogelijke maatregel. Een ontslag op staande voet kan alleen worden gegeven als er sprake is van een dringende reden.

Omdat de omstandigheden in ieder geval weer anders zijn, kan niet op voorhand worden gezegd wanneer de reden dringend genoeg is voor een ontslag op staande voet. De rechter toetst of de reden ook objectief
als dringend kan worden aangemerkt. Als algemene maatstaf geldt dat een ontslag op staande voet alleen als noodmaatregel kan worden gehanteerd.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.