Logo
  • Nieuws
  • 23 februari 2007
  • Belasting Academie

De nieuwe Arbowet: minder regels, meer verantwoordelijkheid

Met ingang van 2007 is de herziening van de Arbowet een feit. Het doel? De veiligheid en de gezondheid op de werkvloer verbeteren. Werkgevers en werknemers krijgen hierin meer verantwoordelijkheid.

Beeld De nieuwe Arbowet: minder regels, meer verantwoordelijkheid

De nieuwe Arbowet moet de arboregels eenvoudiger en makkelijker uitvoerbaar maken. Daarmee sluit de wet aan bij de administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Het kabinet wil meer ruimte voor de inbreng van werkgevers en werknemers en rekent daarmee op meer draagvlak voor het arbobeleid binnen ondernemingen. Bovendien moet dit zorgen voor maatwerk. Hierdoor moet de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer erop vooruitgaan.

 

Voor ondernemers is de nieuwe Arbowet financieel voordelig. Het Rijk schat in dat door de vermindering van het aantal arboregels, bedrijven jaarlijks in totaal 99 miljoen euro besparen.

 

Vuurwerk

De regels in de Arbowet zijn fors geschrapt. Los van de regels van de Europese Unie komen er weinig extra regels, een uitzondering hierop vormen bijvoorbeeld de regels voor het werken met professioneel vuurwerk. Verder stelt de overheid alleen nog maar zogenaamde ‘doelvoorschriften’ vast. Deze worden beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De overheid schrijft hiermee het niveau van bescherming voor dat bedrijven aan hun werknemers moeten bieden. Bijvoorbeeld dat het geluidsniveau op de werkplek niet hoger mag zijn dan 85 decibel. Werkgevers en werknemers bepalen zelf hoe aan deze norm wordt voldaan. In discotheken waar werknemers langdurig worden blootgesteld aan harde muziek, zullen partijen andere maatregelen nemen dan op werkplekken waar zo nu en dan met lawaaierige machines wordt gewerkt.

 

Arbocatalogi

De invulling van de doelvoorschriften is dus aan werkgevers en werknemers. Meestal zullen werkgeversorganisaties en vakbonden hierover per sector overleg voeren. Hun afspraken leggen zij vast in arbocatalogi. Hierin moeten concreet de mogelijkheden staan beschreven om aan de doelvoorschriften te voldoen. Bedrijven kunnen deze catalogi gebruiken om op te zoeken hoe zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen. Zodra werkgevers en werknemers een arbocatalogus hebben opgesteld, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken. Dit moet een stimulans zijn om snel van start te gaan met de gesprekken over arbeidsomstandigheden. In 2010 worden alle beleidsregels ingetrokken en moeten alle sectoren een eigen arbocatalogus hebben.

 

Wijzigingen?

Vrijwilligersorganisaties vallen niet meer onder de Arbowet. Voor hen gelden de regels uit het Arbobesluit alleen waar het gaat om ernstige arbeidsrisico’s, zoals valgevaar of het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen. Zo is het arbeidsomstandighedenspreekuur als verplichte taak van de arbodienst komen te vervallen. Voortaan is dit een zaak tussen werkgever en werknemers en kunnen zij hier zelf vorm aan geven. 

 

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie blijft bedrijven controleren op arbeidsomstandigheden. De wet en de arbeidscatalogi vormen bij deze controles het uitgangspunt. Bij misstanden treedt de Arbeidsinspectie harder op. De maximale boetes die ze kan opleggen zijn verdubbeld. De arbeidsinspectie blijft ook een informerende taak houden. Ze informeert werkgevers met sectorspecifieke brochures waarin de belangrijkste arbeidsrisico’s in de betreffende branche staan beschreven, en hoe de werkgever kan zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.  

 

Minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de grootste wijzigingen in de nieuwe Arbo-wet. Maar is er nog meer veranderd?

 

  • Vrijwilligers vallen niet meer onder de Arbowet (uitzondering: bij ernstige arbeidsrisico’s gelden de regels uit het arbobesluit nog wel).
  • Het arbeidsomstandighedenspreekuur is niet meer de taak van de arbodienst.
  • Werknemers krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige (bijvoorbeeld een bedrijfsarts of preventiemedewerker).
  • Werkgevers hoeven niet meer alle arbeidsongevallen te melden. Alleen bepaalde ernstige ongevallen moeten nog worden gemeld bij de Arbeidsinspectie.
  • De werkgever mag zelf als preventiemedewerker optreden in een organisatie met niet meer dan 25 werknemers. (Voorheen was dit maximaal 15 werknemers.)
  • De maximale boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen zijn verdubbeld.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.