Logo
  • Blog
  • 2 mei 2017

Verzuim als thermometer: voorkom verhoging

Uw verzuimprofiel zegt meer over uw organisatie dan u misschien denkt. Uw verzuimprofiel wordt gevormd door het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Verzuimpercentages worden doorgaans verdeeld in kort, middel en lang verzuim en de meldingsfrequentie is het aantal ziekmeldingen gedeeld door het aantal medewerkers. In de praktijk zijn de leidinggevende en de medewerker verantwoordelijk voor het aanpakken en terugdringen van het verzuim, waarbij HR in meer of mindere mate ondersteuning verleent. Verzuim wordt zo teruggebracht tot een individueel probleem waarbij de organisatorische context uit het oog verloren wordt.

De ‘verborgen’ boodschap

Want valt er niet meer op te maken uit de verzuimdata van een organisatie? Jazeker. Het is dan ook een gemiste kans als u er verder niets mee doet. Het verzuimprofiel vertelt u namelijk het nodige over hoe het ervoor staat met uw organisatie. Afhankelijk van uw verzuimprofiel is dat een prettige of een minder prettige boodschap, maar in alle gevallen is het een relevant signaal dat de moeite waard is om naar te luisteren. Verzuim is namelijk één van de thermometers die aangeven wat de temperatuur is binnen uw organisatie. Net als het aantal klachten, het verloop van medewerkers of het aantal ongelukken of schades dat uw organisatie veroorzaakt. Als dit soort thermometers voor langere tijd een verhoging laten zien, is er iets structureel mis binnen in uw organisatie en vraagt dat om actie.

Het verzuimprofiel = inzicht

Uw verzuimprofiel kan u de volgende inzichten geven. Een hoge meldingsfrequentie zegt bijvoorbeeld iets over de verzuimcultuur. Oftewel over hoe makkelijk uw medewerkers zich ziek melden. Als dit hoger is dan gemiddeld in uw branche, dan is daar hoogstwaarschijnlijk een reden voor. Medewerkers voelen zich bijvoorbeeld minder betrokken bij uw organisatie of de werksfeer wordt als minder prettig ervaren. En als het lang verzuim binnen uw organisatie voor een groot deel bestaat uit burn-out gevallen en stressgerelateerde klachten, dan kan dat te maken hebben met de stijl van leidinggeven en de algemene aansturing binnen de organisatie.

Het verzuimprofiel van uw organisatie geeft ook informatie over de duurzame inzetbaarheid van uw organisatie op de langere termijn. U krijgt als het ware een spiegel voorgehouden, waarbij u inzichten verkrijgt waarmee u concreet aan de slag kunt. Ten eerste om een verzuimende medewerkers beter te begeleiden en sneller te laten herstellen. En ten tweede om de inzetbaarheid van uw medewerkers te bevorderen. Daarbij is de beschikbaarheid van de juiste gegevens en het analyseren hiervan cruciaal. Juist daaraan ontbreekt het bij veel organisaties, waardoor zij geen stap vooruit zetten, maar in het beste geval een pas op de plaats maken. En in deze turbulente tijden geldt nog meer dan voorheen dat stilstand achteruitgang is.

Durf in de spiegel te kijken

Verzuim is daarmee niet alleen een onderwerp van gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende maar een onderwerp dat ook thuishoort aan de directietafel. Niet alleen als platte KPI maar meer nog als inspiratiebron. Wat vertelt ons verzuimprofiel over onze organisatie en over ons als management? Zoals gezegd, misschien niet altijd een prettige boodschap. Maar wel een boodschap die een directie ter harte moet nemen.

HR is de aangewezen afdeling om deze boodschap te brengen en het verhaal achter de verzuimdata te vertellen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u over de juiste data beschikt en hiervan een pakkend verhaal van maakt met aanbevelingen voor de korte én lange termijn.

 

Producttips