Logo
 • Blog
 • 13 mei 2024

Ziek en vakantie wist-je-datjes

Wist je dat de opbouw van vakantie tijdens ziekte volledig doorloopt, maar de werkgever tijdens ziekte wel vakantiedagen kan afschrijven wanneer de werknemer vakantie geniet/opneemt? En dat de werkgever die gebruik maakt van een collectieve bedrijfssluiting ook van zieke werknemers kan verlangen dat vakantiedagen over die periode worden afgeschreven, tenzij... 

de werknemer kan aantonen dat hij, vanwege medische redenen, niet in staat is vakantie te genieten (te recupereren).

En wist je dat...

 • als een werknemer tijdens ziekte geen/minder recht heeft op loon (bijvoorbeeld omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt) hij ook geen/minder vakantierechten opbouwt;
 • dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, NIET als vakantie gelden, TENZIJ de werknemer daarmee instemt;
 • de werkgever van de werknemer die zich in het buitenland ziek meldt kan verlangen dat hij aan de bedrijfsarts een doktersverklaring verstrekt;
 • een zieke werknemer die met vakantie wil hier eerst met zijn werkgever over moet overleggen;
 • de bedrijfsarts bepaalt of die vakantie herstel mogelijk belemmert;
 • een zieke werknemer over de periode die hij vakantie opneemt, recht heeft op 100% loon;
 • dus ook wanneer het loon tijdens ziekte op dat moment 70% bedraagt;
 • werkgever van een werknemer die ziek wordt kan verlangen ziektedagen als vakantiedagen aan te merken;
 • namelijk wanneer de werknemer daarmee instemt, of wanneer die mogelijkheid bij schriftelijke overeenkomst (vooraf) is bedongen;
 • dan wel geldt dat werknemer ten minste recht behoudt op het wettelijk minimum aan vakantiedagen;
 • de mogelijkheid om schriftelijk af te spreken dat dagen waarop de werknemer niet werkt wegens ziekte worden aangemerkt als vakantiedagen dus is beperkt tot de bovenwettelijke dagen;
 • niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over het voorliggende jaar op 1 juli van het daarop volgende jaar komen te vervallen, mits werknemer tijdig schriftelijk is gewezen op het bestaan van een nog openstaand tegoed, in de gelegenheid wordt gesteld die dagen alsnog voor 1 juli op te nemen en wordt geïnformeerd over de consequentie wanneer dit niet gebeurt (namelijk verval);
 • dit in beginsel ook geldt tijdens ziekte, maar werknemer dan soms kan stellen dat hij, als gevolg van medische redenen, niet in staat was en is die dagen op te nemen/te genieten (dus niet kan recupereren), in welk geval die dagen dan weer niet vervallen;
 • voor bovenwettelijke dagen een langere verjaringstermijn, namelijk van vijf jaar, geldt;
 • die verjaringstermijn niet wordt opgeschort als de werknemer ziek is;
 • maar de werknemer die verjaringstermijn wel weer kan stuiten;
 • de werknemer waarvan na twee jaar ziekte de loonbetalingsplicht eindigt, maar waarvan de arbeidsovereenkomst nog bestaat, vakantiedagen kan opnemen die dan tegen 100% moeten worden uitbetaald;
 • ook op deze wist je datjes soms uitzonderingen bestaan;
 • dat met een mooi woord ‘disclaimer’ heet.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.