Logo
  • Opinie
  • 17 oktober 2022

Waarom een verzuimnorm en verzuimvoorspellingen management en HR kunnen helpen bij het terugdringen van verzuim

Het ziekteverzuim in veel sectoren stijgt al meerdere jaren. Met een goed voorspelmodel is het mogelijk dit verzuim op organisatieniveau te voorspellen zodat er tijdig de juiste acties kunnen worden ondernomen. Dit concluderen Mark Boitelle, arbeids- en organisatiepsycholoog en Kristiaan Glorie, directeur van Erasmus Q-intelligence, een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Boitelle analyseerde de verzuimcijfers binnen meerdere organisaties en zag dat dit op basis van modellen goed bleek te voorspellen.

Uit het onderzoek blijkt dat verzuim één maand vooruit betrouwbaar, en vooral ook praktisch bruikbaar, kan worden voorspeld. Zie bijvoorbeeld de prognoses hieronder voor een groot instituut (zie figuur). De maximale voorspelfout is slecht 0,9% en de gemiddelde fout 0,3%. Door deze voorspellingen voor te leggen aan het management kan de blik vóóruit worden gericht en kunnen er tijdig acties worden ondernomen. Zo kan er bijvoorbeeld voldoende capaciteit worden ingepland.

Maar juist ook voor het terugdringen van verzuim is een voorspelmodel waardevol. De reden hiervoor is dat met het juiste voorspelmodel expliciet gemaakt kan worden welke factoren bepalend zijn voor het verzuim. Onderlinge verschillen binnen organisatie-onderdelen worden hiermee geduid. Ligt het verzuimniveau bijvoorbeeld aan de (oudere) personeelssamenstelling op een afdeling, of aan de aanpak van een leidinggevende? Deze inzichten geven handvatten om duurzaam resultaat te boeken.

Boitelle en Glorie zijn voorstander van een realistische verzuimnorm. Een dergelijke norm geeft een heldere richting. De verzuimnorm kan worden gebaseerd op een zogenoemde kwartielscore. Een kwart van de organisaties zit dan onder dit verzuimpercentage. De norm is hierdoor ambitieus maar ook haalbaar. Het geeft een realistische richting voor het management.

Rol topmanagement cruciaal

Een effectief verzuimreductieprogramma kan alleen worden bereikt als dit wordt geïnitieerd en gedragen door een lid van het hoogste management. HR kan vervolgens het proces vormgeven aan de hand van datagedreven analyses, prognoses en acties.

Vanuit de praktijk formuleren Boitelle en Glorie effectieve stappen en randvoorwaardelijke maatregelen:

  • Allereerst dient het top management direct betrokken te worden, en dient het zich te scharen achter een duidelijke en heldere aanpak van verzuim.
  • Op basis van voorspelmodellen en data dienen er tot op het niveau van een organisatie-onderdeel verzuimprognoses te worden gemaakt.
  • Deze prognoses dienen periodiek voorgelegd en besproken te worden met (afdelings)managers om hen te helpen bij het kiezen van een gerichte verzuimaanpak en bij het evalueren van de gekozen aanpak. Het presenteren en bespreken van een realistische verzuimnorm helpt hierbij.
  • De verzuimaanpak dient te bestaan uit werkgerichte- en persoonsgerichte maatregelen. Dit op basis van de met de voorspelmodellen vastgestelde drivers van het (langdurige) verzuim.
  • Acties worden gezamenlijk geformuleerd met het gehele zittende management, medewerkers en HR. Top management ondersteunt en HR faciliteert.

Gerichte voorspellingen helpen om medewerkers tijdig de juiste aandacht te geven en om anonimiteit van (management)prestaties te doorbreken. Samen de blik vóóruit te krijgen. Ook kan worden gemeten wat werkt en wat niet. Zo ontstaat een sfeer van samen actief leren en de schouders eronder.

Door deze systematische en planmatige aanpak met voorspellingen een verzuimnorm en tijdige acties krijg je meer grip op het verzuim. Belangrijk bijproduct kan zijn dat er een meer data gedreven HR cultuur ontstaat.

Samengevat

Top management kan samen met HR juist nu hun rol pakken om verzuim omlaag te brengen; (1) een norm stellen (2) prognoses inzetten (3) acties formuleren op basis van de inzichten uit de data (4) acties datagedreven evalueren.

Wil jij ook aan de slag met een effectief verzuimreductieprogramma? Volg de tweedaagse masterclass 'reduceer verzuim en verloop'. Leer op basis van prognoses de juiste acties te nemen. Schrijf je hier in.

Of volg de brede HR Analytics opleiding, waarin onderwerpen van verzuim tot retentie en van loonkloof tot medewerkerstevredenheid aan bod komen, en hoe deze datagedreven aan te vliegen. Lees hier meer.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.