Logo
  • Blog
  • 5 augustus 2021

Uitspraken over thuiswerken in coronatijd

Heeft corona en de (telkens aangepaste) overheidsadviezen nu gemaakt dat een thuiswerkverzoek sneller afgedwongen kan worden? Nee, eigenlijk niet. Dit volgt in ieder geval niet uit de rechtspraak.

Via de site van de Rijksoverheid vind je o.a. informatie over de eisen en de zorgplicht van een werkgever voor een goede thuiswerkplek.

Maar wat regelt de huidige wet eigenlijk over thuiswerken zelf?

Art. 2 lid 6 Wet flexibel werken:

De werkgever overweegt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats en pleegt overleg met de werknemer indien hij het verzoek afwijst.

Artikel 2 Wfw is niet van toepassing t.a.v. een werkgever met minder dan 10 werknemers. En de werknemer moet ten minste 26 weken in dienst zijn om een aanpassingsverzoek te kunnen doen.

Belangrijk is dat een werkgever geen (zwaarwegend) belang hoeft te hebben om een verzoek te weigeren. Een aanhangig gemaakt wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' stelt die eis overigens wel.

Heeft corona en de (telkens aangepaste) overheidsadviezen nu gemaakt dat een thuiswerkverzoek sneller afgedwongen kan worden? Nee, eigenlijk niet. Dit volgt in ieder geval niet uit de rechtspraak. De kantonrechter Nijmegen schreef het in deze uitspraak als volgt op:

"Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken grijpt niet zo ver in op deze specifieke rechtsverhouding dat [werknemer] daaruit een 'recht op thuis werken' kan putten".

Maar uitgangspunt was, is en blijft natuurlijk wel dat de werkgever die wil dat werknemers naar kantoor of de plaats waar 'gewoonlijk de arbeid wordt verricht' komen, o.g.v. de Arbowet en het Arbobesluit, moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.

Zo oordeelde de kantonrechter Maastricht in deze uitspraak dat, nu werkgever onvoldoende Covid-19 beschermingsmaatregelen voor werknemer had getroffen en geen passend werk voor werknemer om thuis te kunnen werken had aangeboden, er geen sprake was van werkweigering en werkgever niet het recht had de loonbetaling te stoppen.

Dus, weliswaar bestaat er geen absoluut recht op thuiswerken en kan werkgever een thuiswerkverzoek eenvoudig afwijzen maar er is nog wel steeds zoiets als goed werkgeverschap dat mogelijk nog een basis kan vormen om tóch thuis te kunnen (blijven) werken. Uiteraard zal dit afhankelijk zijn van die altijd geldende 'concrete feiten en omstandigheden van het geval'.

Beste is natuurlijk om in goed onderling overleg te proberen tot afspraken te komen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.