Logo
 • Achtergrond
 • 3 januari 2024
 • Redactie HR Praktijk Foto: Serge Ligtenberg/Eerste Kamer

Wetten, regelingen en wetsvoorstellen 2024: dit zijn de veranderingen en plannen

Ook al is de kabinetsformatie nog in volle gang, er staan allerlei wetwijzigingen op stapel die waarschijnlijk ook door een volgend kabinet bekrachtigd zullen worden, al dan niet in 2024. In ieder geval heeft de Eerste Kamer inmiddels ingestemd met het grootste deel van de belastingplannen 2024. Waar kun je als HR-professional alvast nog meer naar uit kijken en rekening mee houden voor 2024?

Beeld Wetten, regelingen en wetsvoorstellen 2024: dit zijn de veranderingen en plannen

Fiscale regelingen

In het artikel Deze wetten en regels veranderen per 1 januari 2024 kon je al lezen welke wetten en regels gaan veranderen in 2024 en welke tarieven in het belastingplan van 2024 staan. Op 19 december 2023 is de Eerste Kamer deels akkoord gegaan met het Pakket Belastingplan 2024. Dat betekent dat onder meer de volgende aangekondigde fiscale wijzigingen in werking treden:

 • verruiming van de mogelijkheden voor een onbelaste kilometervergoeding. Die gaat omhoog van € 0,21 per kilometer naar € 0,23 per kilometer.
 • de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt weer beperkt: voor 2024 is de vrije ruimte 1,92% van de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van een organisatie. Dat was in 2023 nog 3%. Boven de grens van € 400.000 is dat 1,18%.
 • de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat omhoog van €2,15 per dag in 2023 naar €2,35 per dag in 2024. De werkgever kan dit bedrag onbelast uitkeren aan de medewerker. Werkt de medewerker een dag op locatie en krijgt hij hiervoor reiskostenvergoeding, dan kan de werkgever die dag niet ook nog de thuiswerkvergoeding uitkeren. 
 • de hoogte van de transitievergoeding is voor 2024 vastgesteld op maximaal € 94.000, of als het jaarsalaris hoger is op maximaal 1 bruto jaarsalaris. 
 • de tarieven in de inkomstenbelasting en de loonbelasting gaan licht omhoog en ook het minimumloon stijgt. Bovendien is de Wet invoering minimumuurloon op 1 januari 2024 in werking getreden. Kijk voor alle tarieven in het Belastingplan 2024.

Verplichte vertrouwenspersoon

Naar verwachting krijgen organisaties in 2024 te maken met de verplichting om een of meer vertrouwenspersonen aan te stellen. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. De verplichting geldt in eerste instantie alleen voor organisaties met 10 werknemers of meer. Het wetsvoorstel regelt ook de basistaken en bescherming van de rechtspositie van de vertrouwenspersoon.  
In aanvulling op de verplichting ene vertrouwenspersoon aan te stellen, volgt waarschijnlijk in 2024 ook een verplichting voor werkgevers voor het hebben van een klachtenprocedure en een gedragscode.

Rapportage CO2-uitstoot mobiliteit werknemers

De voorgenomen rapportageverplichting  voor de CO2-uitstoot door woonwerkverkeer en zakelijk verkeer voor bedrijven met meer dan 100 werknemers wordt uitgesteld en gaat pas in op 1 juli 2024. Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit bepaalt dat organisaties die 100 of meer werknemers in dienst hebben, voortaan jaarlijks moeten rapporteren over de gereisde kilometers voor woon-werkverkeer en alle andere zakelijk verkeer door werknemers. Organisaties die dat willen kunnen wel al per 1 januari 2024 deze gegevens doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Rapportage diversiteit en inclusie

Vorig jaar al is de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),  in werking getreden. Dit jaar moeten beursgenoteerde organisaties gegevens gaan bijhouden over ESG, Equality Social Governance. Dat kan onder meer door te laten zien dat je organisatie beleid heeft voor diversiteit en inclusie. De rapportageverplichting wordt geleidelijk ingevoerd en gaat voor steeds meer bedrijven gelden. Vanaf 1 januari 2025 moeten de eerste grote beurgenoteerde ondernemingen over 2024 rapporteren. Lees in het artikel 'Alle HR-professionals krijgen in 2024 te maken met de ‘S’ uit ESG: een overzicht…' wat dit concreet betekent voor de HR-agenda.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

In maart 2023 is de Tweede kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet regelt dat de Nederlandse Arbeidsinspectie de bevoegdheid krijgt toe te zien op de aanwezigheid en toepassing van een wervings- en selectiebeleid van werkgevers dat maatregelen bevat om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te bevorderen. Hiervoor moeten de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi) worden aangepast. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer.

Hervormingen arbeidsmarkt

In 2022 lanceerde toenmalig minister van Gennip van SZW een plan voor de hervorming van de arbeidsmarkt. Daarin staan plannen die de zekerheid van werknemers moeten vergroten, de ongelijkheid moeten tegengaan en de aanpak van schijnzelfstandigheid moeten verbeteren. Een deel van de wetsvoorstellen die uit dit plan voortkomen, is ter internetconsultatie geweest en ligt bij de Tweede Kamer. Enkele voorstellen:

 • aanpassing van de termijn om de keten van tijdelijke contracten te doorbreken van een half jaar naar vijf jaar. De langere termijn moet ook gelden voor uitzendkrachten;
 • nulurencontracten voor oproepkrachten verdwijnen en worden vervangen door het nieuwe basiscontract. Dat bevat een verplicht minimum voor het aantal arbeidsuren en bijbehorende beloning;
 • verkorting van de maximale uitzendtermijn van uitzendkrachten. Fase A wordt verkort van 78 weken naar 52 weken en Fase B gaat van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar. Hierna moet het uitzendbureau de uitzendkracht een vast contract aanbieden.

Certificeringsplicht voor uitzendbureaus

Het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten is bedoeld om uitzendkrachten beter beschermen tegen arbeidsmarktfraude en uitbuiting. De wet bepaalt dat uitzendbureaus een certificeringsplicht krijgen. Uitleners moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen, een waarborgsom overmaken en laten zien zij dat ze voldoen aan alle relevante wetgeving. Maar ook jouw organisatie krijgt als inlenende partij meer verantwoordelijkheid. Zo mogen organisaties straks alleen nog personeel inlenen van gecertificeerde uitzendbureaus.
De wet moet ingaan op 1 januari 2026, maar uitzendbureaus worden nu al geïnformeerd over de aanstaande certificeringsplicht en  aangespoord om voor 1 juli 2025 een certificering aan te vragen. Het is de bedoeling dat ze dan ook meteen de nieuwe regels toepassen. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer.

Verruiming budget SLIM

De omstreden scholingssubsidie STAP stopt definitief in 2024. Hierdoor komt een bedrag vrij van 147 miljoen euro. Daarvan gaat 73,5 miljoen euro naar de scholingssubsidie SLIM (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb) voor de periode 2024-2027.

Vluchteling uit Oekraïne in loondienst

Organisaties mogen een vluchteling uit Oekraïne een arbeidscontract aanbieden zonder dat een tewerkstellingsvergunning nodig is. De vrijstelling hiervoor is verlengd van 4 maart 2024 tot 4 maart 2025.

Wachtlijsten keuring WIA-aanvraag

Om UWV in staat te stellen meer aanvragers van een WIA-uitkering te beoordelen, is vorig jaar de vereenvoudigde claimbeoordeling voor 60-plussers ingevoerd. Deze regeling wordt in 2024 verlengd. Ook heeft minister van Gennip de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’ voorgesteld. Deze regelt dat gedurende 3 jaar een vereenvoudigde keuring plaatsvindt waarbij alleen naar het daadwerkelijke verdienvermogen wordt gekeken. De beoogde ingangsdatum van de maatregel is 1 juli 2024. Ook voor 2024 geldt dat mensen die in afwachting van een keuring te hoge voorschotten hebben ontvangen, deze niet hoeven terug te betalen.

Hervorming arbozorgstelsel

Ook het stelsel van bedrijfsgeneeskundige zorg en arbozorg moet veranderen. Er gaan te weinig prikkels vanuit voor werkgevers om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Bovendien overlijden er nog steeds mensen door beroepsziekten en arbeidsongevallen. Het ministerie van SZW werkt samen met de sociale partners en de SER aan een nieuw arbozorgstelsel. De eerste plannen hiervoor staan in de Arbovisie 2040.  Lees ook: Preventie van ziekteverzuim begint met het opstellen van een RI&E en plan van aanpak – Enkele voorbeelden uit de praktijk

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.