Logo
  • Nieuws
  • 25 februari 2014
  • Lianne Bouman

Beleidsregels boeteoplegging WAADI aangepast

Het beleid voor boeteoplegging op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is aangepast voor zelfstandigen met een bv. De maatregel voorkomt boeteoplegging aan een zelfstandige die zich via zijn eigen bv uitleent aan een derde, maar wiens bv niet bij de KvK staat geregistreerd als een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Beeld Beleidsregels boeteoplegging WAADI aangepast

Minister Asscher van SZW heeft de maatregel getroffen naar aanleiding van vragen tijdens het algemeen overleg met de Kamercommissie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in 2013. De bewindsman heeft nu in de WAADI-beleidsregels opgenomen dat in voorkomende situaties geen boete wordt opgelegd. Dit geldt zowel voor de uitlenende bv, als voor de inlener, de opdrachtgever. De beleidsregels zijn op 20 februari 2014 in de Staatscourant gepubliceerd.

De hoogte van de boete op grond van de Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2013 is afhankelijk van het aantal uitzendkrachten dat is uitgeleend (12.000 euro per arbeidskracht). Voor inleners geldt dezelfde boetenorm. Omdat de hoogte van de boete afhangt van het aantal werknemers ten aanzien van wie de overtreding is begaan, kon de boete in de praktijk onevenredig hoog uit vallen. Daarom wordt in de nieuwe beleidsregels de hoogte van de boete – door middel van een staffel – aan een maximum verbonden.

Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zonder registratie bedraagt de boete voor zowel de uitlener als de inlener:

  1. bij minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten 12.000 euro;
  2. bij tien maar minder dan dertig ter beschikking gestelde arbeidskrachten 24.000 euro;
  3. bij dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten € 48.000 euro.

Registratieplicht

Bij de invoering van de registratieplicht voor het uitzenden en detacheren van personeel is aangesloten bij de definitie van uitlener in de WAADI. Dit betekent dat iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt, zich moet registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Hierdoor kan een zelfstandige die zijn activiteiten in een bv heeft ondergebracht onder de registratieplicht vallen, als hij zichzelf via zijn bv aan derden uitleent. De bv moet dan geregistreerd staan wanneer hij zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Dat laatste is echter niet altijd duidelijk en afhankelijk van feiten en omstandigheden. Om geen risico te lopen zal een zelfstandige dan mogelijk zijn bv laten registeren, ook als dat niet nodig is. Omdat dit kan leiden tot onnodige administratieve lasten, zijn de beleidsregels boeteoplegging WAADI zo aangepast, dat geen boete wordt opgelegd als het verbod ter beschikking stellen arbeidskrachten wordt overtreden door een bv die uitsluitend haar bestuurder als arbeidskracht ter beschikking stelt en de bestuurder (tezamen met zijn echtgenoot) voor 90% of meer eigenaar is van de bv. Ook de inlener zal in dat geval geen boete krijgen.

Boete inlener

Bovendien is in de beleidsregels een bepaling opgenomen waardoor ook de boete aan de inlener gematigd kan worden, als de boete aan de uitlener wordt gematigd omdat hij wel bij het Handelsregister staat ingeschreven maar niet in de hoedanigheid van uitzender. Voorwaarde is wel dat de inlener in de vijf jaar voorafgaand niet eerder een boete is opgelegd in het kader van de WAADI. Deze beleidsregel werkt terug tot en met 1 juli 2012, het moment waarop de registratieplicht in de WAADI is opgenomen. Al onherroepelijk geworden boetes zullen ambtshalve worden bijgesteld.

Leergang Strategic workforce planning

Een van de belangrijkste topics op dit moment is strategische personeelsplanning of strategic workforce planning (SWP). Het verschil zit in details, maar in beide gevallen geeft het u de essentiële inzichten in uw in-, door- en uitstroom op de korte en lange termijn. Meer info >

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.