Logo
 • Opinie
 • 4 november 2013

Miljoenen banenplan, hoe gaan ze ingezet worden? + subsidiekaart

Vorige week heb ik de hoofdlijnen weergegeven van het sectorplan bouw. Het eerste sectorplan dat goedgekeurd werd. Buiten beschouwing latend de actie via het uitzendwezen werkzoekenden – o.a. schoolverlaters – te scholen tot beroepschauffeur. Dat was een eerste actie buiten de procedure om.

Deze week ben ik op zoek gegaan waar u terecht kunt voor aanmelding in het sectorplan bouw. FNV gebeld. Ik kwam niet verder dan een kort telefoontje met mevrouw Kager, die vermeld stond als contactpersoon in een persbericht over het plan werkgelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij bleek de persvoorlichtster, wist niet wie er intern mee bezig was, had deadlines en zeer weinig tijd. Gebeld en gemaild met mevrouw Damen van werkgeversorganisatie Bouwend Nederland: vraag wie is er binnen Bouwend Nederland verantwoordelijk en waar kunnen we voor de uitvoering terecht? Nog geen reactie gehad.


Ondertussen zijn duizenden bouwbedrijven over de kop gegaan en verloren vijftigduizend bouwvakkers hun baan (volkskrant 30 oktober 2013).


Gelukkig wordt er provinciaal en lokaal aan de weg getimmerd met energiebesparingfondsen zodat er in de installatie en isolatiebranche werk gegenereerd kan worden.


En gelukkig zijn er veel kleine, personele subsidies waar u nu al gebruik van kan maken. Als bijlage bij de cofinancieringsplannen Asscher werd de subsidiekaart gestuurd. Onze documentalist Jonathan Ros heeft de regelingen van de subsidiekaart voor u uitgewerkt.


Subsidiekaart

Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan werknemers en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van werkervaring of het vinden van een baan.
 

ESF 2007 – 2013 actie E2: duurzame inzetbaarheid sectoren
 

Subsidie aan O&O fondsen die investeren in duurzame inzetbaarheid (mobiliteit, gezond werken, duurzaam ondernemerschap en employability) om arbeidsdeelname en arbeidsproductiviteit te vergroten.
 

EGF (Europees Globaliseringfonds)
 

Subsidie aan bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen en daardoor minimaal 500 werknemers hebben moeten ontslaan. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing, hulp bij het vinden van een nieuwe baan of steun bij het opzetten van een eigen bedrijf.
 

Mobiliteitsbonus ouderen

Indienstneming oudere uitkeringsgerechtigden (50 jaar en ouder) bevorderen. Premiekorting kan max. 3 jaar worden toegepast.


Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten

Indienstneming gehandicapte werknemers bevorderen. Werkgevers kunnen drie jaar premiekorting toepassen ten aanzien van personen met arbeidsbeperkingen die:

 1. voor aanvang van de dienstbetrekking een WIA, WAO, WAZ of Wajong- uitkering ontvingen;
 2. ooit een Wajong-uitkering ontvingen
 3. problemen door ziekte of handicap hadden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afloop onderwijs in dienst treedt;
 4. een WSW-indicatie hebben;
 5. bij einde wachttijd minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en binnen vijf jaar na vaststelling arbeidsongeschiktheid in dienst treden;
 6. tot de gemeentelijke doelgroep behoren en naar oordeel van het UWV een structurele functionele beperking hebben.

Werkgevers kunnen 1 jaar premierkorting toepassen ten aanzien van personen met arbeidsongeschiktheid uitkering die bij eigen werkgever weer aan het werk gaan.


Proefplaatsing

Als een werkgever overweegt een kandidaat met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen dan is mogelijk om voorafgaand aan het dienstverband gedurende 2 maanden uit te proberen of deze kandidaat voldoende aansluit bij de verwachtingen. UWV betaalt in die 2 maanden de uitkering door. Voorwaarde bij proefplaatsing is dat de werkgever de intentie heeft om deze kandidaat een dienstverband aan te bieden van ten minste 6 maanden en met dezelfde omvang als tijdens de proefperiode. Van een grote afstand tot de arbeidsmarkt is sprake als een werknemer een ZW-, WGA-, of Wajong uitkering van UWV ontvangt. Ook WW-gerechtigden die langer dan drie maanden werkloos zijn kunnen gebruik maken van proefplaatsing.

No-riskpolis

Indienstneming gehandicapte werknemers bevorderen. De no-riskpolis compenseert de werkgever voor kosten van loondoorbetaling als een werknemer uit de doelgroep ziek uitvalt. De werknemer krijgt dan ziekengeld uitgekeerd dat de werkgever verrekent met het loon. De no-riskpolis geldt voor dezelfde doelgroep werknemers als bij de mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten. Daarnaast geldt de no-riskpolis voor oudere werklozen, die namelijk langer dan 52 weken een WW uitkering hebben genoten en vanuit de WW in dienst zijn genomen en geboren voor 8 juni 1954. Voor deze werknemers dient de werkgever de eerste 13 weken ziekte zelf het loon te betalen. Ziekte moet binnen 5 jaar na aanvang dienstbetrekking zijn ingetreden. Voor (oud)Wajongers is een permanente no-riskpolis van toepassing.
 

Loondispensatie

Doel is belemmering voor werkgever wegnemen om werknemer met ‘mindere’ arbeidsprestatie in dienst te nemen. Indien arbeidsprestatie van werknemer als gevolg van ziekte minder is dan WML, kan UWV de aanspraak op loon verminderen. Dit instrument kan worden ingezet voor mensen die recht hebben op een Wajong-uitkering. Loondispensatie kan bij indienstneming door werkgever of werknemer worden aangevraagd. Loondispensatie wordt verleend voor de periode waarin naar de verwachting van het UWV sprake zal zijn van een duidelijk verminderde arbeidsprestatie (ten minste 25% verlies), doch ten hoogste voor vijf jaar. Na afloop van deze periode is verlenging mogelijk (beleidsregel UWV).
 

Werkplek aanpassingen arbeidsgehandicapten

Het wegnemen van belemmeringen bij werknemers met een structurele functionele beperking.
NB. de voorzieningen op grond van de artikelen 35 WIA en 2.22 Wajong worden aan de werknemer verstrekt, maar komen daardoor indirect wel ten goede aan de werkgever. Omgekeerd komt de subsidie aan de werkgever voor een werkplekaanpassing (bv aard- en nagelvaste voorziening) ook ten goede van de werknemer.
 

Jobcoach regeling

Het wegnemen van belemmeringen bij werknemers met een structurele functionele beperking door hen een systematische begeleiding te bieden. Jobcoach voorziening wordt in principe voor drie jaar verstrekt. Op individuele basis tijdelijke verlenging mogelijk.


Re-integratiebudget AG

Wajong en WGA-gerechtigden, die een uitkering van UWV krijgen, kunnen ondersteuning krijgen bij hun arbeidsinschakeling. In een re-integratieplan, worden hiertoe concrete producten of trajecten benoemd, die voor de werknemer ingekocht kunnen worden.


Aanpak Jeugdwerkloosheid

Aanpak van jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio’s. (Centrum) gemeenten i.s.m samenwerkingspartners ondersteunen jongeren naar baan of opleiding. Het programma School Ex biedt mbo-scholen extra middelen om jongeren te verleiden tot een vervolgopleiding met arbeidsmarktperspectief.

Wet Sociale Werkvoorziening

Mensen met een arbeidsbeperking via detachering of begeleid werken aan een baan helpen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Drie manieren waarop mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken:

 • Wsw dienstbetrekking bij de gemeenten (via het sw-bedrijf)
 • Detachering: in dienst van een sw- bedrijf, maar wordt uitgeleend aan een gewone werkgever tegen een vergoeding.
 • Begeleid werken bij een werkgever (in dienst van een gewone werkgever)

In alle situaties gelden: aanpassing van werkplekken en bij ‘Begeleid werken’ mogelijkheid tot loonkostensubsidie en ondersteuning voor begeleidingsorganisatie.


Participatiebudget

Begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Het participatiebudget kan worden ingezet voor verschillende instrumenten: begeleiding scholing, proefplaatsing loonkostensubsidies.


De WVA (Wet Vermindering afdracht onderwijs)

Een fiscale regeling bedoeld voor scholing. Deze wordt met ingang van 2014 omgezet in een subsidieregeling praktijkleren en stageplaatsen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.