Logo
  • Blog
  • 22 november 2021

Overgang van onderneming en de Wet tegemoetkoming loondomein

Aan een fusie, afsplitsing of overname zijn veel juridische, organisatorische en fiscale gevolgen verbonden. Hierbij betrekt u dan ook expertise. De praktijk laat echter zien dan de impact op de Sociale Zekerheidsregelingen door zowel de ondernemer als de betrokken expert over het hoofd wordt gezien.

Een fusie, afsplitsing of overname heeft consequenties voor bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming loondomein, de toekenning van Loonkostenvoordeel, Lage inkomensvoordeel en de doorbelasting van de ZW- en WGA-schadelast (bij eigenrisicodragerschap of bij publieke financiering: Whk-beschikking). Neem daarom al in een vroegtijdig stadium contact op met Equivalence om vervelende verassingen te voorkomen.

In dit artikel behandelen we de consequenties op de regeling Loonkostenvoordeel (LKV) bij een overgang van onderneming. Bij een overgang van onderneming gaat het recht op LKV voor de werknemers die overgaan naar een nieuwe entiteit niet over op de nieuwe werkgever. Dit komt omdat de dienstbetrekking van de betreffende werknemers waar het recht van LKV bestaat, wordt voortgezet. Er is derhalve geen sprake van het ‘in dienst nemen’ of ‘herplaatsen’ van werknemers, wat een voorwaarde voor loonkostenvoordeel is.

Er is voor LKV geen regeling getroffen bij overgang van onderneming. Dit was bij premiekortingen (tot 1-1-2018) wel het geval, de resterende duur van het bestaande recht werd overgenomen door de overnemende werkgever.
De wetgever heeft bij de inwerkingtreding van de loonkostenvoordelen bewust gekozen voor geen continuering van loonkostenvoordelen bij overgang van onderneming vanuit het oogpunt van:

  • Fraude- en foutbestendigheid
  • Efficiency

Het voornoemde wordt verder gestaafd door: 

  • Update handreiking overgang van onderneming (30 juli 2018) - ‘Het recht op premiekorting voor de resterende periode gaat over op de overnemer als de overgang plaatsvond vóór 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit resterend recht op premiekorting omgezet in een loonkostenvoordeel. Vindt de overgang plaats vanaf 1 januari 2018, dan gaat het loonkostenvoordeel niet over op de overnemer. Ook krijgt de overnemer voor de overgenomen werknemers geen nieuw recht op het loonkostenvoordeel. Bij de overname van een onderneming zet de overnemer de dienstbetrekking van de werknemers voort. Er is dus geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer, wat wel een voorwaarde is voor de loonkostenvoordelen.’
  • Kennisdocument Wtl - ‘Indien er sprake is van een omzetting van een VOF naar een BV, waarbij de werkzaamheden hetzelfde blijven bestaat geen recht (meer) op een LKV. Om in aanmerking te komen voor een LKV moet er sprake zijn van een indiensttreding of een herplaatsing. Bij omzetting van een VOF naar een BV is er sprake van een overgang van onderneming. De overnemende werkgever zet in dat geval de arbeidsovereenkomst voort en is er geen sprake van een indiensttreding of een herplaatsing. De overnemende werkgever komt ook niet in aanmerking voor de resterende duur van het LKV van de overdragende werkgever. Dit was wel het geval bij de premiekortingen. Deze mogelijkheid is niet opgenomen voor het LKV.’
  • Handboek Loonheffingen - ‘Neemt u een onderneming geheel of gedeeltelijk over? Dan gaat het recht op de loonkostenvoordelen niet naar u over. Voor de overgenomen werknemers krijgt u ook geen nieuw recht op de loonkostenvoordelen. Want bij de overname van een onderneming zet u de dienstbetrekking van de werknemers voort. Er is op het moment van overgang van onderneming geen sprake van in dienst nemen of herplaatsen van een werknemer. En dat is een voorwaarde voor de loonkostenvoordelen.

Let op!

Van overname van een onderneming is sprake bij een fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Bij een doorstart of overname na een faillissement is er meestal geen sprake van overname van een onderneming. Dan kan er dus wel een nieuw recht op loonkostenvoordelen ontstaan als aan de voorwaarden wordt voldaan.’

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.