Logo
  • Nieuws
  • 23 maart 2022
  • Equivalence

Banenafspraak en de afschaffing van de doelgroepverklaring

In de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 beloofden werkgevers dat zij vóór 2026 125.000 extra banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. Als dit niet zou lukken zou een quotumregeling in werking treden. Wat is de huidige stand van zaken?

Beeld Banenafspraak en de afschaffing van de doelgroepverklaring

De Banenafspraak is in het jaar 2020 net niet gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers 66.097 banen gerealiseerd. Voor 2021 moesten er 80.000 extra banen zijn gerealiseerd. Tot en met het derde kwartaal van 2021 zijn er 70.525 banen gerealiseerd. In het laatste kwartaal van 2021 zouden er dus bijna 10.000 extra banen gerealiseerd moeten zijn. Of dit inderdaad is gerealiseerd wordt eind april 2022 bekend gemaakt.

Wetsvoorstel vereenvoudiging van de wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In dit wetsvoorstel was onder meer een alternatief systeem voor de quotumregeling en de opgeschorte quotumheffing, het verhogen van het Loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak en het structureel maken van het LKV banenafspraak uitgewerkt. Dit wetsvoorstel is echter nimmer ingediend bij de Tweede Kamer, vanwege een op dat moment nog nieuw te vormen kabinet. Daarmee zijn ook de plannen van dit wetsvoorstel van tafel en is het aan het nieuwe kabinet om hier opnieuw vorm aan te geven.

Aanvragen doelgroepverklaring

In de huidige situatie moeten werkgevers, om het LKV te ontvangen, binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst treedt, een doelgroepverklaring hebben aangevraagd bij UWV. De aanvraag kan door de werknemer worden gedaan, of de werkgever indien de werknemer de werkgever daartoe machtigt. Na ontvangst van de doelgroepverklaring kan het LKV worden aangevraagd via de Loonaangifte. Deze voorwaarde leidt voor veel werkgevers tot een administratieve rompslomp.

In het Breed Offensief van de Participatiewet is een aantal maatregelen voorgesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Hierin wordt onder meer administratieve lastenverlichting voor werkgevers voorgesteld bij het aanvragen van het LKV banenafspraak (arbeidsbeperkten en scholingsbelemmerden).

Afschaffen doelgroepverklaring LKV banenafspraak

In de kamerbrief ‘aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief’ (bron kamerstuk) wordt onder meer ingegaan op de voorstellen en maatregelen die erop gericht zijn om het voor werkgevers makkelijker te maken om gebruik te maken van het LKV banenafspraak. In de kamerbrief is vermeld dat de doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak in zijn geheel wordt afgeschaft. De doelgroepverklaring moet dan in feite overbodig zijn, omdat UWV al weet welke personen aan de eisen van de Banenafspraak voldoen vanwege de registratie in het doelgroepregister. De werkgever kan dan op basis van het raadplegen van het doelgroepregister het LKV in de salarisadministratie activeren en de aanvraag (tijdig) indienen bij de Belastingdienst. Dit voorstel moet nog worden uitgewerkt in een nader te bepalen wetsvoorstel.

Gelijk trekken doelgroep banenafspraak en doelgroep LKV banenafspraak

Om de aanvraagprocedure voor een doelgroepverklaring te wijzigen en de doelgroepverklaring af te schaffen is het noodzakelijk dat de doelgroep van het LKV banenafspraak gelijk is aan de doelgroep banenafspraak. Alleen dan kunnen werkgevers op basis van het doelgroepregister bepalen of ze in aanmerking komen voor het LKV banenafspraak. Nu behoren personen van wie op grond van de Wajong is geoordeeld dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben niet tot de doelgroep banenafspraak maar wel tot de doelgroep LKV banenafspraak.

Daarnaast behoren personen die in verband met ziekte of gebrek een belemmering hebben ondervonden bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs arbeid in dienstbetrekking zijn gaan verrichten niet tot de doelgroep banenafspraak maar wel tot de doelgroep LKV banenafspraak. Dit is slechts een kleine groep volgens UWV, de grootste groep scholingsbelemmerden ontvangt bijvoorbeeld ook een Wajong-uitkering of zijn schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Deze (grootste) groep scholingsbelemmerden blijft wel tot de doelgroep banenafspraak en tot de doelgroep LKV banenafspraak behoren.

Overige doelgroepen loonkostenvoordeel

Voor de overige doelgroepen en statushouders waarvoor het LKV van toepassing is, blijft het aanvragen van een doelgroepverklaring van kracht. De beoogde vereenvoudiging is dus beperkt en slechts van toepassing op de doelgroep banenafspraak. Dat betekent dat werkgevers nog steeds belast zijn met administratieve rompslomp bij het benutten van het Loonkostenvoordeel en het toepassen van de no-risk polis. Dit proces wordt echter dankzij de software EQUnet van Equivalence eenvoudig.

Geautomatiseerde raadpleging doelgroepregister en digitale aanvraag doelgroepverklaring

Equivalence heeft de softwareapplicatie EQUnet ontwikkeld. EQUnet voert het proces voor het optimaal benutten van het LKV en de no-risk polis volledig digitaal uit. EQUnet raadpleegt automatisch het doelgroepregister, verzorgt de uitvraag van een (doelgroep)status in uw eigen huisstijl en heeft de oplossing digitaal ondertekenen van machtigingen. EQUnet is 100% compliant en is gekoppeld aan uw HR- of salarissysteem. Kijk nu de video over EQUnet en neem contact op met Equivalence voor meer informatie en een gratis demo!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.