Logo
  • Nieuws
  • 27 januari 2014
  • Lianne Bouman

Nieuw ontslagrecht ontziet 50-plussers

Er is een nieuwe wet voor het ontslagrecht op komst: de Wet werk en zekerheid. In het wetsvoorstel ontziet de wetgever personen van 50 jaar en ouder. Voor deze categorie werknemers geldt een overgangsregeling.

Op de beoogde ingangsdatum van de wetswijziging op 1 juli 2015 geldt tot 1 januari 2020 een overgangsregeling voor werknemers, die op 1 juli 2015 50 jaar of ouder zijn. Dit houdt in dat deze categorie werknemers voor ieder jaar, dat zij op de ontslagdatum ouder zijn dan 50 jaar, een transitievergoeding van één maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 en een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Transitievergoeding

Iedere werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij (onvrijwillig) einde van het dienstverband. De ontslagvergoeding in de nieuwe vorm vormt een correctie hierop (naar boven of naar beneden) als het ontslag ernstig verwijtbaar is aan werkgever of werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt:
• een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot tien jaar, een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar.
• een maximum van € 75.000 en een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

De transitievergoeding is fors lager dan de ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule, die nu nog wordt toegepast.

Let op

Werkgevers en werknemers kunnen in een sociaal plan of cao afwijkende afspraken maken over transitievergoedingen en ontslagvergoedingen.

Let op

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten bovenstaande nog aanvaarden.

Nota bene

Nu nog kan de werkgever zelf kiezen welke ontslagroute hij bewandelt: naar Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) stappen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen of naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Als de Wet werk en zekerheid is ingevoerd bepaalt deze wet zijn route. Ontslag om bedrijfseconomische reden gaat via UWV en ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter.

Kantonrechter: kantonrechtersformule
Ontslaguitkeringen
Ontslagprocedure bij UWV

Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2014

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Zo vinden beëindigingen plaats van rechtswege of met wederzijds goedvinden. Maar ook kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd of ontbonden. Ten slotte onderscheiden we verschillende vormen van ontslag. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer info

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.