Logo
  • Blog
  • 25 november 2021

Blijf opletten in het arbeidsrecht. Enkele recente uitspraken

Een paar recente uitspraken waaruit volgt dat het altijd opletten blijft in het arbeidsrecht: vervaltermijnen, motivering en wettelijke verhoging.

Vervaltermijnen

De bevoegdheid om bij de rechter een verzoek in te dienen tot vernietiging van de opzegging (bijv. na een gegeven ontslag op staande voet) of tot toekenning van een billijke vergoeding en/of een vergoeding wegens onregelmatige opzegging vervalt 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
Voor het vorderen van de transitievergoeding geldt een termijn van 3 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Deze termijnen zijn wettelijke vervaltermijnen en dienen de rechtszekerheid. Het is de bedoeling van de wetgever geweest om met deze vervaltermijnen te bewerkstelligen dat partijen binnen een zo kort mogelijke periode weten waar zij aan toe zijn.

Ben je ook maar een dag te laat, is het verzoek niet-ontvankelijk en kun je niets meer. Zelfs niet wanneer het verzoek, bij tijdige indiening, 100% toewijsbaar zou zijn geweest.

Hieronder een voorbeeld waarbij dit mis ging.

ECLI:NL:RBROT:2021:11220

Motivering

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen maar een concurrentiebeding worden opgenomen als daarbij een schriftelijke motivering wordt gegeven waaruit blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Aan die schriftelijke motivering worden hoge eisen gesteld. Het is aan de werkgever om te stellen en zo nodig te bewijzen dat het in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Volstaan met standaardmatige en algemene opmerkingen is onvoldoende, zo bleek maar weer eens uit deze uitspraak.

ECLI:NL:RBNHO:2021:10047

Wettelijke verhoging

Loon moet op tijd worden betaald. Doet de werkgever dat niet dan is deze vanaf de vierde dag nadat het loon voldaan had moeten worden wettelijke verhoging verschuldigd. Die verhoging kan oplopen tot 50% van de hoofdsom. Een verweer van werkgever dat de betaling van het loon afhankelijk is van de benodigde informatie van haar opdrachtgevers of klanten kan niet slagen. Werkgever is en blijft verantwoordelijk. De werkgever in deze zaak moest het niet op tijd betalen van het loon bekopen met een veroordeling tot betaling van o.a. de wettelijke verhoging. Duur leergeld.

ECLI:NL:RBROT:2021:10925

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.