Logo
  • Nieuws
  • 17 december 2014
  • Lianne Bouman

WWZ: ins & outs loondoorbetalingsplicht oproepkrachten

Op 1 januari 2015 worden onderdelen van de Wet werk en zekerheid (WWZ) van kracht; de regels over loondoorbetaling met betrekking tot oproepkrachten (min-maxcontracten en nul-urencontracten) als zij geen werk verrichten, wijzigen.

Tot 1 januari 2015 heeft een werknemer in principe geen recht op loon voor de tijd waarin hij niet werkt. Een belangrijke uitzondering is de doorbetalingsplicht bij ziekte, zwangerschap of bevalling. Daarnaast behoudt de werknemer aanspraak op loon als hij het afgesproken werk niet heeft verricht door een oorzaak die redelijkerwijs voor rekening van de werkgever komt. Bijvoorbeeld als er geen werk is.

Werkgever en werknemer kunnen nu schriftelijk afspreken dat de werkgever tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loon betaalt als hij niet heeft gewerkt. Deze regeling maakt het mogelijk om te werken met oproepkrachten, die immers alleen als er werk is worden opgeroepen en betaald. Onder het huidige recht kan bij cao onbeperkt worden afgeweken van de maximale termijn van zes maanden. Zo kan een werknemer lange tijd werken op basis van een oproepcontract.

Per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de werkgever in principe verplicht om loon te betalen, ook als de werknemer niet heeft gewerkt. Uitzondering geldt als het niet werken redelijkerwijs voor rekening van de werknemer komt. Daarmee wordt de doorbetalingsverplichting uitgebreid. Bij het tot stand komen van de wet gaf de wetgever echter aan dat hieraan in de praktijk niets wezenlijk zal veranderen.

Wel beperkt de Wwz de mogelijkheid om de doorbetalingsplicht voor een langere tijd uit te sluiten aanzienlijk. De maximale periode van zes maanden mag enkel worden verlengd voor bij cao of overheidsregeling aan te wijzen functies. Voorwaarde daarbij is dat het werk van die functies incidenteel is en geen vaste omvang kent. Het gaat hierbij om functies met piekwerkzaamheden.

Let op

De functies waarvoor dit geldt, moeten expliciet in de cao worden genoemd.

De mogelijkheid om de doorbetalingsverplichting uit te sluiten wordt nog verder beperkt. Vanaf 1 januari 2015 kan namelijk bij ministeriële regeling worden bepaald dat uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht voor bepaalde bedrijfstakken überhaupt niet mogelijk is. Dus ook niet voor de eerste zes maanden. Zo is een nul-urencontract in de zorg niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2015.

Uitzondering

Vanwege het bijzondere karakter van uitzendovereenkomsten geldt hiervoor een uitzondering. Tijdens de eerste 26 gewerkte weken kan worden afgeweken van de loondoorbetalingsplicht. Bij cao kan deze periode worden verlengd tot 78 gewerkte weken.

Overgangsrecht

Het huidige recht blijft van toepassing op contracten die zijn getekend vóór 1 januari 2015. Is er op 1 januari 2015 een cao van toepassing met afwijkende bepalingen, dan geldt er een overgangsrecht. Voor de duur van de cao (maar uiterlijk tot 1 juli 2016) blijft de cao van toepassing.

Tip

De wijzigingen gelden als de werkgever met de werknemer een oproepcontract tekent op of na 1 januari 2015. Per 1 januari 2015 is het dan ook raadzaam om in eerste instantie een oproepcontract aan te gaan voor maximaal zes maanden. In die periode kan de doorbetalingsplicht nog worden uitgesloten.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.