Logo
  • Nieuws
  • 24 februari 2014
  • Lianne Bouman

Oneigenlijk gebruik driehoeksrelaties aangepakt

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, recent door de Tweede Kamer aangenomen, stelt het oneigenlijk gebruik van ‘driehoeksrelaties’ (uitzendarbeid, payrolling, contracting) aan de kaak. Zo krijgen payroll-werknemers een betere ontslagbescherming en kunnen nul-urencontracten niet langer eindeloos zijn. In de zorgsector komt hier zelfs een verbod op.

De Wet Werk en Zekerheid bevat een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar met vakbonden en werkgevers heeft gesloten. De Wet Werk en Zekerheid regelt een hervorming van het ontslagrecht, de WW én verbetert de positie van flexwerkers.

Ketenbepaling

De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling vindt niet op 1 juli 2014 plaats, maar op 1 juli 2015. Vanaf die datum krijgen flexwerkers na twee jaar recht op een vast contract (nu na drie jaar). Ook gaat de opvolgingsperiode - de onderbreking van de keten - van drie naar zes maanden.

Payroll

In het wetsvoorstel Werk en zekerheid worden de bijzondere ontslagregels bij payrolling geschrapt. Bovendien wordt de transparantie voor de werknemer, die via payrolling werkt, over de aard van zijn arbeidsrelatie van belang. De ontslagbescherming voor deze groep moet worden verbeterd en gelijk worden aan die van werknemers in vaste dienst.

Huidige ontslagregels payroll

• De ontslagaanvraag (wegens bedrijfseconomische redenen) moet bij UWV worden  ingediend door de formele werkgever (doorgaans de payroll-onderneming bij payrolling).
• De payroll-onderneming moet hierbij aantonen dat de payroll-opdracht is beëindigd door het overleggen van een brief van de opdrachtgever, waarin wordt aangegeven dat hij de opdracht van de betreffende payroll-medewerker wenst te beëindigen.
• De payroll-onderneming moet zich inspannen herplaatsing van de medewerker te realiseren. Bijvoorbeeld door bij haar andere opdrachtgevers na te gaan of er geschikte vacatures zijn of op korte termijn komen. Informatie van deze opdrachtgevers is bij de toekenning van de aanvraag van belang. Mochten er geschikte vacatures zijn, dan dient de payroll-onderneming de werknemer hiervan in kennis te stellen. Het is uiteraard aan de medewerker om hier al dan niet op in te gaan.
• Voorts moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden. Dit hoeft echter alleen ten opzichte van andere payroll-medewerkers bij de betreffende opdrachtgever (en dus niet ten opzichte van payroll-medewerkers bij andere opdrachtgevers).
• De hardheidsclausule is van toepassing. Dit betekent dat UWV deze medewerker bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de volgende situatie buiten beschouwing kan laten. Als een werkgever aannemelijk maakt dat de vervanging van de medewerker, die uit hoofde van zijn functie bij een derde te werk is gesteld om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn, in redelijkheid niet kan worden geëffectueerd. Als de opdrachtgever dan ook weigert de opzegging te herzien, moet het payroll-bedrijf (en vervolgens ook UWV) zich hieraan conformeren.

Uitstel flexvoorstel

Een Tweede Kamermeerderheid heeft om uitstel van de invoering van het flexvoorstel gevraagd uit vrees dat die maatregel averechts zal werken, gezien de economische crisis. Bedrijven zullen jongeren dan nog eerder ontslaan, om te voorkomen dat ze hun na twee jaar een vaste baan moeten aanbieden. VVD en D66 hebben daarom vorige week een amendement ingediend om het flexvoorstel pas op 1 juli 2015 te laten ingaan. Minister  Asscher van SZW is daarmee akkoord gegaan. Overigens moet ook de Eerste Kamer over dit voorstel nog uitsluitsel geven.

Nulurencontract

Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wijzigt de mogelijkheid de eerste zes maanden van de loonbetaling af te wijken niet. Wat wel verdwijnt is de mogelijkheid bij cao onbeperkt van de wettelijke regel af te wijken. Dat is straks alleen nog mogelijk voor bepaalde functies. En wel als aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Bij ministeriële regeling kan de minister bepalen dat de wettelijke uitzondering geheel of gedeeltelijk niet geldt. De Tweede Kamer heeft ermee ingestemd dat een dergelijke ministeriële regeling er in elk geval komt voor de zorgsector.

Werkkostenregeling: Nu voorbereiden

De definitieve ingangsdatum voor de werkkostenregeling is 1 januari 2015. Het doorvoeren van de werkkostenregeling zal een financiële impact hebben op uw organisatie. Zorg dat u helemaal up-to-date bent en in staat bent om de financiële impact in kaart te brengen. Wellicht is het voordelig om nog te sleutelen aan de arbeidsvoorwaarden. Meer info>

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.