Logo
  • Nieuws
  • 3 januari 2023
  • Bron: ADP/AWVN

17 nieuwe regels voor werken en belonen

Elk jaar veranderen de regels voor werken en beloning. Dit jaar zijn het maar liefst 17 wijzigingen. Grote ingrepen zijn het niet, maar alertheid is wel geboden.

Beeld 17 nieuwe regels voor werken en belonen

Het wettelijk minimumloon gaat omhoog

Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Hierdoor stijgen alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen mee, zoals WW, ZW en WIA. De verhoging van het wettelijk minimumloon werkt ook door in de maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW. Deze wordt voor 2023 verhoogd van 59.704 naar 66.956 euro.

De transitievergoeding gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2023 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd naar 89.000 euro (drieduizend euro meer dan vorig jaar). Als het jaarsalaris hoger is dan 89.000, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

Wajong

WSW-arbeid blijft buiten beschouwing bij de beoordeling of een werknemer met een Wajong-uitkering meer dan 75 procent van het maatmaninkomen verdient. Deze wetswijziging is het gevolg van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep.

Wetsvoorstel leidend maken oordeel bedrijfsarts bij RIV-toets

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet WIA en ZW om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer (RIV-toets) door het UWV, zodat werkgevers niet meer een loonsanctie krijgen als de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komt dan de bedrijfsarts. De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2023.

Loondoorbetaling zieke AOW’ers van 13 naar 6 weken

De loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers gaat per 1 juli 2023 terug van 13 naar 6 weken. Hetzelfde geldt voor het recht op een Ziektewetuitkering en het opzegverbod bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op deze datum al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli ontstaan, gaat de termijn van zes weken gelden.

De AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd stijgt in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. Dit was vorig jaar 66 jaar en vier maanden.

Korting collectieve zorgverzekering wordt afgeschaft

De kortingen op collectieve zorgverzekeringen die sommige werkgevers afspreken met zorgverzekeraars worden afgeschaft.

De onbelaste reisvergoeding gaat omhoog

De onbelaste reisvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van 19 naar 21 cent per kilometer.

De thuiswerkvergoeding gaat omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt in 2023 van 2 naar 2,15 euro.

Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Per 1 januari 2023 is de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten in werking getreden. Hiermee is het mogelijk om – buiten de privaatrechtelijke route om – een financiële tegemoetkoming te geven aan slachtoffers met een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte. De hoogte van de tegemoetkoming is een vast bedrag en bedraagt 22.839 euro voor dit jaar. De regeling geldt zowel voor (voormalige) werknemers als voor (voormalige) zzp’ers en wordt uitgevoerd door de SVB.

Nieuwe Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)-regeling

Voor de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen waar het verhoogde risico binnen het terrein van het bedrijf blijft, geldt dat ze een Aanvullende voorschriften Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) moeten maken. Per 1 januari 2023 is een nieuwe ARIE-regeling van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen onder deze regeling gaan vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten voldoen.

Vrije ruimte Werkkostenregeling tijdelijk omhoog

De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat tijdelijk omhoog tot 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom. Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18 procent.

Extraterritoriale kosten vergoeden op basis van declaratie of de 30-procentregeling

Vanaf 2023 moeten werkgevers kiezen of zij de zogenoemde extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (op declaratiebasis) of op basis van de 30-procentregeling. Deze keuze moet worden gedaan in het eerste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de extraterritoriale kosten worden vergoed en geldt dan voor het hele kalenderjaar..

Verlaging tarief eerste schijf inkomstenbelasting

Per 2023 gaat de eerste schijf in de inkomstenbelasting (extra) omlaag naar 36,93 procent (2022: 37,07%). De eerste schijf loopt in 2023 tot 73.071 euro.

De arbeidskorting wordt jaarlijks verhoogd

Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen. Deze verhoging is voordelig voor werknemers, zelfstandigen en ondernemers en past in de maatregelen om de inkomens van deze groepen gelijker te belasten. De maximale verhoging van de arbeidskorting in 2023 bedraagt ruim 500 euro netto op jaarbasis. Dit maximale netto voordeel van de extra verhoging wordt bereikt bij een inkomen rond 37.000 euro. Bij een lager respectievelijk hoger inkomen is het netto voordeel kleiner. Bij een arbeidsinkomen van 115.000 euro is de arbeidskorting in 2023 nul.

Verbeteringen gemeentelijke regelingen als loonkostensubsidie en jobcoaching

In 2023 wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van gaan hebben.

  • Werkgevers kunnen op eigen initiatief bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren.
  • Sommige gemeenten hanteren lokale regels waardoor in sommige situaties geen LKS wordt verstrekt, bijvoorbeeld bij contracten van minder dan 12 uur. Dergelijke lokale verordeningen worden afgeschaft.
  • Gemeenten moeten (duidelijke) regels gaan opstellen over het toekennen en uitvoeren van voorzieningen als jobcoaching en proefplaatsing.

Wet werken waar je wil

Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ is in juli aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat werknemers een verzoek in kunnen dienen waarin zij een wijziging van de arbeidsplaats vragen. De werknemer krijgt meer zeggenschap. Alleen met een gemotiveerd beroep op de redelijkheid en billijkheid kan de werkgever het verzoek afwijzen.

Rapportage kilometers van werknemers

Voor werkgevers met meer dan honderd werknemers komt er dit jaar een nieuwe administratieve last bij per 1 juli. In het kader van internationale afspraken om de CO2- uitstoot te beperken, moeten deze werkgevers alle werkgerelateerde kilometers van hun werknemers gaan rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit geldt voor zowel de woon-werk kilometers als alle overige zakelijke kilometers.
Werkgevers moeten onderscheid maken in hoe werknemers hebben gereisd, bijvoorbeeld met de auto, openbaar vervoer of fiets. Als met de auto, bromfiets of scooter is gereisd, moet ook gerapporteerd worden op welke brandstof dat vervoermiddel rijdt (bijvoorbeeld diesel, benzine, elektrisch).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.