Logo
  • Achtergrond
  • 16 augustus 2017
  • Ingrid Stelling en Francel Vos - Berenschot

Technologie de baas? 10 uitdagingen voor HR

In de media verschijnt het ene na het andere bericht over digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. De zorg van de HR-professional is dat medewerkers erin slagen mee te bewegen in de turbulente tijden en aansluiting houden op de ontwikkelingen. Waar moet u op letten en waar moet u beginnen?
Beeld Technologie de baas? 10 uitdagingen voor HR

Het goede nieuws is dat instrumenten van HR (zie figuur) prima geschikt zijn om te anticiperen op de technologische ontwikkelingen. Hieronder zetten we de tien belangrijkste HR-uitdagingen op een rij en benoemen daarbij de instrumenten die voor de uitdaging ingezet kunnen worden.

1. Ontwikkelen van een gefundeerde visie en strategie

Weet wat er moet gebeuren. Uw eerste uitdaging is om aan tafel te komen bij het MT. Laat zien dat u kennis van zaken hebt en pak positie op het realiseren van de juiste bezetting. Doe dit bijvoorbeeld door data te verzamelen over demografische gegevens, scholing en verzuim. Als HR-professional moet u de vertaalslag kunnen maken van technologische ontwikkelingen naar impact op het personeel. Zonder voldoende gekwalificeerd personeel gaan technologische ontwikkelingen uw organisatie niet verder helpen. Als HR-professional bent u dus van groot belang voor het succes van de invoering van technologie.

Bruikbaar HR-instrument: HR-strategie, HR Analytics

2. Taken en functies verdwijnen maar er komen ook banen bij

Technologische en ICT-ontwikkelingen hebben invloed op de formatie binnen uw organisatie. Sommige taken en banen verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe taken en banen. Als HR-professional dient u te kijken om welke taken en functies het gaat en hoeveel mensen worden getroffen. Maak een overzicht en zet hier een toekomstscenario naast. Gaan taken of functies veranderen of verdwijnen? Zorg voor een gericht opleidings- en/of mobiliteitsplan. Komen er nieuwe functies bij? Wees proactief en zet een gerichte wervingscampagne op.

Bruikbaar HR-instrument: Strategische personeelsplanning

3. Inrichten van (kwalitatief goede) functies

Wanneer taken verdwijnen, heeft dit impact op de volwaardigheid van functies maar mogelijk ook op het vereiste functieniveau. Neem daarom het functiehuis onder de loep en kijk welke taken u wilt automatiseren en welke niet. Onderzoek hoe u ‘resttaken’ kunt clusteren tot een volwaardige functie en of functies gecombineerd kunnen worden. Verdwijnen er taken? Zorg dan dat mensen voldoende worden uitgedaagd en al hun talenten kunnen benutten. Ook belangrijk: let erop dat zij niet te eenzijdig belast worden. Om als organisatie flexibeler te zijn, kunt u ook denken aan rollen in plaats van functies.

Bruikbaar HR-instrument: Taak- en functie(her)ontwerp

4. Nieuwe competenties

Veel banen zullen drastisch veranderen door de komst van nieuwe technologie, ICT en robots. Kennis en vaardigheden van medewerkers moeten daarom meebewegen met deze verandering. Het gaat dan niet alleen om hard skills zoals het kunnen werken met de technologie en software en het kunnen verzamelen en interpreteren van data. Ook de zogenaamde soft skills zijn van belang: nieuwe vormen van communicatie, samenwerking, probleemoplossend vermogen, innovatief gedrag en analytisch denken. Verder zal ook de behoefte aan kennis over mens-machine-interactie toenemen. Wat vraagt het van mensen om samen met robots te werken? Als HR-professional is het zaak op taakniveau te identificeren welke nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn en vervolgens te faciliteren in het op peil brengen of houden hiervan.

Bruikbaar HR-instrument: Opleidings- en ontwikkelingsbeleid, Competentiemanagement, Strategische personeelsplanning, Werving & selectie

5. Kansen en bedreigingen voor mensen met een arbeidsbeperking

Technologische ontwikkelingen hebben ook impact op mensen met een arbeidsbeperking. Eenvoudig werk dat voor deze doelgroep geschikt is, gaat op verschillende plekken verdwijnen. Aan de andere kant maakt nieuwe technologie het mogelijk werk te vereenvoudigen en mensen met een beperking te ondersteunen. Bovendien is de verwachting dat de economie door nieuwe technologie groeit, waardoor er over de hele linie meer banen ontstaan. De arbeidsmarkt wordt dus letterlijk en figuurlijk beter bereikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. In het kader van de Participatiewet hebben organisaties een inspanningsverplichting om voor deze doelgroep arbeidsplaatsen te creëren. Alle reden voor HR om bij technologische ontwikkelingen ook te kijken naar de inzetbaarheid van deze mensen.

Bruikbaar HR-instrument: Taak- en functie(her)ontwerp

6. Impact op opleidingsniveau en belonen

De competentieverschuiving kan gevolgen hebben voor het opleidingsniveau en de beloningsstructuren en dus voor de waardering van functies. Sommige functies worden makkelijker, andere moeilijker. Hieruit vloeien vraagstukken voort voor u als HR-professional. Zijn uw medewerkers in staat zich nieuwe kennis eigen te maken? Leidt eenvoudiger werk automatisch tot demotie?

Bruikbaar HR-instrument: Waarderen & belonen

7. Roosters en contractvormen

Technologie en ICT hebben ook grote gevolgen voor de organisatie van het werk. Als machines het werk overnemen, kan er makkelijker volcontinu worden gewerkt. Klanten verwachten steeds meer maatwerk en het werkaanbod zal steeds meer fluctueren. Dit vraagt van organisaties én mensen een grotere mate van flexibiliteit. Arbeidstijden van negen tot vijf zullen verdwijnen en er komen meer ‘kleinere’ banen die met elkaar worden gecombineerd. Oplossingen liggen in nieuwe contractvormen en maatwerkafspraken. Denk bijvoorbeeld aan duobanen en aan het verantwoord inrichten van een flexschil.

Bruikbaar HR-instrument: Arbeidsvoorwaarden, Waarderen & belonen

8. Leiderschap en communicatie

De ICT-ontwikkelingen leiden tot meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de aansturing van mensen (leiderschap) en de wijze van communicatie. Hoe zorgen leidinggevenden voor organisatie- en teambinding en hoe krijgen zij mensen mee in de veranderingen? Tot nu toe vervullen leidinggevenden een sleutelrol in dit proces, maar blijft die rol bestaan als medewerkers steeds meer zelfsturend gaan werken? Als HR-professional dient u leidinggevenden te ondersteunen bij het vervullen van hun (nieuwe) rol, en richting en helderheid te verschaffen over voorzieningen en middelen.

Bruikbaar HR-instrument: Leidinggeven, Cultuur

9. Waarderen en beoordelen

Door tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn mensen en prestaties minder zichtbaar. Dat leidt tot vragen voor u als HR-professional. Want hoe beoordeel je iemand die voornamelijk bij een klant zit of thuis aan het werk is? Wat vraagt het aan controle en vertrouwen richting medewerkers? Zijn er wellicht andere criteria om mensen op te beoordelen, bijvoorbeeld op output? In het licht van deze veranderingen, kan het nodig zijn het performancesysteem van uw organisatie te updaten. Aan de andere kant bieden technologieën  ook mogelijkheden voor HR om feedback en samenwerking tussen medewerkers te stimuleren.

Bruikbaar HR-instrument: Gesprekscyclus

10. Professionalisering van HR

De manier waarop HR diensten levert, gaat de komende jaren fundamenteel veranderen. HR-instrumenten zullen meer in digitale vorm worden ingezet en door technologie komen meer data beschikbaar. Het verzamelen van data roept vragen op. Denk aan privacy-issues, ethische vragen rond 24/7 beschikbaarheid van mensen en de analyse, interpretatie en consequenties van data. De behoefte aan datagedreven sturen en managen van personeel zal toenemen. Dit vraagt om nieuwe, meer analytische competenties van u als HR-professional.

Bruikbaar HR-instrument: Strategie, Werving & selectie, Opleiding en ontwikkeling

Aan de slag!

Nieuwe technologie, ICT en robots  stellen HR voor veel uitdagingen. De kunst is het beste uit deze ontwikkelingen te halen. HR heeft alle instrumenten in huis om goed op de ontwikkelingen te anticiperen en zo zijn rol verder te versterken. Berenschot helpt u met de SMART-HRM methode de dialoog aan te gaan binnen uw organisatie en nieuwe technologie te vertalen naar HR-acties. 

Meer weten? Neem dan contact op met Francel Vos, senior consultant, via 06 - 13742852 of f.vos@berenschot.nl

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.