Nieuws
20 december 2011
Door: 

Belangrijkste HR-wijzigingen per 1 januari 2012

Wat de wetgever voor u in 2012 op de plank heeft liggen, is nog maar deels bekend. Uiterlijk medio januari is daar meer duidelijkheid over. Wat al wel vast staat is de beëindiging van twee succesvolle regelingen: de spaarloonregeling en de stimuleringsregeling voor zuinige auto’s. Daarnaast zijn er nog meer belangrijke maatregelen die per 1 januari 2012 van kracht worden.

Wijzigingen loonheffingssfeer

Afschaffing spaarloon

De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Dit betekent dat uw werknemers dan geen geld meer kunnen inleggen op de spaarloonregeling. Er is wel voorzien in een overgangsregeling. Die houdt in dat uw werknemers in 2012 de mogelijkheid hebben hun gehele spaarsaldo zonder belastingheffing op te nemen.

  • Afschaffing levensloopregeling niet voor iedereen

De levensloopregeling wordt eveneens op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is echter een overgangsregeling getroffen, waardoor de regeling blijft openstaan voor deelnemers met een levenslooptegoed van € 3.000 of meer op 31 december 2011. Vanaf 2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting (in 2011: € 201) meer opgebouwd. Tot die tijd opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting kunnen worden verzilverd bij opname van het tegoed of bij omzetting van de levensloopregeling in het vitaliteitssparen.

  • Invoering van vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 vervangt het vitaliteitssparen de huidige spaarloon- en levensloopregelingen. Deze regeling biedt werknemers, ondernemers en resultaatgenieters de mogelijkheid om fiscaalvriendelijk te sparen. De inleg is aftrekbaar in box 1 en het spaarsaldo is niet belast in box 3. Belastingheffing vindt pas plaats bij opname van het spaartegoed. De maximale inleg bedraagt € 5.000 per jaar en het spaartegoed mag maximaal € 20.000 bedragen.

  • Verklaring uitsluitend zakelijk gebruikbestelauto

Naast de ‘verklaring geen privégebruik’ (personenauto)  komt er voor werknemers en ondernemers per 1 januari 2012 een ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ voor bestelauto’s. De werknemer hoeft in dat geval ter voorkoming van een bijtelling wegens privégebruik geen rittenregistratie bij te houden.

De hoogte van het forfait van de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak is vastgesteld op 2,7 procent van de catalogusprijs van de auto en is 1 juli 2011 ingegaan. Daarmee is de koppeling van de btw-correctie met de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting verdwenen. Het woon-werkverkeer wordt conform de Europese Richtlijn over btw nu gezien als privégebruik. Dit was voorheen niet zo.

Nieuwe vakantiewetgeving

Volgend jaar treedt de nieuwe vakantiewetgeving in werking. De nieuwe regels gelden alleen voor de opbouw en opname van de (twintig) wettelijke minimumvakantiedagen. Voor u als werkgever kan met name de uitbreiding van de opbouw van de minimumvakantiedagen tijdens ziekte tot een lastenverzwaring leiden, als u na twee jaar ziekte tot ontslag van de zieke werknemer wenst over te gaan. U moet de zieke werknemer dan alleminimumvakantiedagen uitbetalen als hij niet in staat is geweest om die dagen op te nemen.

Let op

Verder geldt een vervaltermijn voor de minimumvakantiedagen die niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar zijn opgenomen. Voor de al vóór 1 januari 2012 opgebouwde minimumvakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de verjaringstermijn vijf jaar.

Wijzigingen in de werkkostenregeling

U heeft nog twee jaar de tijd u voor te bereiden op de werkkostenregeling (WKR), die u per 2014 moet hebben ingevoerd. Net als in 2010 heeft u in 2011 de keuzeom vanaf 2012 van het ‘oude regime van verstrekkingen en vergoedingen’ over te stappen op de WKR.

Partners